Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Knut Hamsuns noveller

Åsmund Hennig disputerer fredag 19. mars for dr. art. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

" Knut Hamsuns noveller - ni analyser "

Avhandlingen redegjør for og drøfter meningsproduksjonen i ni av Knut Hamsuns noveller. Formålet med avhandlingen har vært å anskueliggjøre eksistensfilosofisk orienterte meningsytringer i de analyserte novellene. Det er nemlig klare tilknytningspunkter mellom den litterære meningsproduksjonen i novellene og sentrale ideer i eksistensialistisk filosofi. Teori knyttet til viktige begreper innenfor eksistensialismen, som for eksempel frihet, valg, handling og bevissthet, er med på å forklare hva novellene sier om problemstillinger der slike begreper, eller begreper med beslektet semantisk innhold, aktualiseres. Sentralt i så måte står novellenes tematisering av et grunnleggende, menneskelig behov for å flykte fra bevisstheten om tilværelsens tilfeldighet. Denne tematikken er også knyttet til en språkfilosofisk refleksjon over begreper som språkbruk, kontekst og mening.

En annen sentral tematikk i novellene er det å være med andre. Hamsun både stiller spørsmål om det å være med andre nødvendigvis er en gitt del av den menneskelige væremåten, og drøfter på et mer konkret nivå måter å være med andre på.

Novellene til Hamsun er åpne tekster karakterisert av en vedvarende spenning mellom de ulike narrative nivåene i novellene. Den narrative spenningen er relatert til en mangfoldig, innholdsrik, ustabil og til tider komikkskapende ironi, som er med på å gjøre novellene til svært underholdende lesning.

Personalia:
Åsmund Hennig ble født 1969 i Stavanger, er cand.philol i litteraturvitenskap fra Universitetet i Bergen, 1996. Siden høsten 2000 har Hennig arbeidet som førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Høgskolen i Stavanger.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.03.2004, kl. 10:15, Auditorium 3, Kjell Arholms hus, Høgskolen i Stavanger

Kontaktpersoner:
Åsmund Hennig, tlf. 51831347, epost: asmund.hennig@hum.his.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side