Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Siste istid i Nord-Russland

Mona Henriksen   
Cand.scient. Mona Henriksen disputerer tirsdag 2. mars for dr.scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Late Pleistocene stratigraphy of the Pechora Region, Arctic Russia»

Doktorgraden tar for seg utviklingen under siste istid (ca. 117-10.000 år siden) i Petsjora-området i det nordlige Russland. Feltundersøkelser av 30-50 m høye elveskråninger med morene, elvesand og innsjø-avleiringer viser at i perioder nådde et isdekke med senter over Barents- og Karahavet de nordlige områdene av Russland. Isbreen skjøv tykke flak av sand og leire over hverandre. Isbreen ble også som en demning for Petsjora-elva og demmet opp en 76.000 km2 stor innsjø. Ved datering av elvesand under morenen er det siste breframstøtet tidfestet til 55.000 år siden, mens avsetninger fra den isdemte innsjøen er rundt 90.000 år gamle. Forskjell i alder tyder på at det må har vært to isframstøt tidlig i siste istid. Derimot var breen der liten da den var størst over Norge, for 20.000 år siden.

For å få et mer kontinuerlig bilde av utviklingen siden siste isframstøt, foretok vi boringer fra 2 m tykk vinteris der vi hentet opp sedimentkjerner fra bunnen av innsjøer. Tilsvarende innsjøer i Norge ble dannet rett etter at isen trakk seg tilbake, men til vår overraskelse viste det seg at innsjøene i Nord-Russland ble dannet 80.000 år etter at isbreen forsvant! Forklaringen ligger i at svære klumper av breis ble liggende begravd i permafrosten. De smeltet ikke før den store klimatiske oppvarmingen ved slutten av siste istid, så først da ble det innsjøer etter den begravde isen. Et siste forsøk på å få en lang, kontinuerlig kjerne ble gjort ved å bore en innsjø utenfor siste istids isgrense. Her lyktes vi å nå tilbake til den varme mellomistiden for ca. 130.000 år siden. Dette er føste gang noen har boret til lag av denne alder i Nord-Russland. Men det ble ikke avsatt sedimenter hele tiden, selv om vanndypet var ca. 30 m i mellomistiden. Under relativ milde perioder fikk vi avleiringer i innsjøen, mens når isen vokste fram lenger nord ble klimaet så tørt og kaldt at innsjøen tørket helt ut.

Personalia:
Mona Henriksen er født i 1970 og oppvokst på Kongsberg. Hun har tidligere utdannelse fra Høgskolen i Agder og Universitetet i Bergen, der hun i 1998 avla cand.scient. eksamen i geologi. Hun ble ansatt som stipendiat finansiert av Norges Forskningsråd gjennom PECHORA prosjektet og av EU gjennom Eurasian Ice Sheet prosjektet. Høsten 2001 tok hun permisjon for å arbeide ved Universitetsstudiene på Svalbard. Hun har siden 2003 vært ansatt ved Bjerknessenteret.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.03.2004, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Climate and ice-sheet development during the last interglacial - glacial cycle in the northern hemisphere."
Sted: Auditorium 5, 3. etg., Realfagbygget, Allégt. 41

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.03.2004, kl. 10:15, Auditorium 5, Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Mona Henriksen, tlf. 55 58 35 03, epost: mona.henriksen@geo.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side