Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Nye fôrprosesser og proteinutnyttelse hos laks

Ernst M. Hevrøy   
Ernst M. Hevrøy disputerer fredag 26. november for dr. scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Alternative marine fish feed ingredients - growth, optimal utilisation and health in Atlantic salmon (Salmo salar L.)"

Bedret utnyttelse av marine ressurser (industrifisk og biprodukter) til fiskefôr er viktig for en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen. Denne utnyttelsen må være kostnadseffektiv og ta hensyn til de begrensede marine fôrressursene, blant annet kolmule, tobis og sild. Alternative produksjonsteknikker må tas i bruk for å imøtekomme disse kravene. Denne avhandlingen har undersøkt om kravene til fôrkvalitet ivaretas ved bruke av to nye produksjonsteknikker for fiskefôringredienser SeaGrain© og fiske protein hydrolysat (FPH). Avhandlingen fokuser på proteinutnyttelse vekst og helse hos hurtigvoksende laks i tidlig sjøfase. Begge teknikkene (Sea Grain© og FPH) representerer effektive måter å omdanne fiskebiprodukter og industrifisk til høykvalitets fôrråstoff. Marine råstoff inneholder en balansert aminosyre-sammensetning og produksjonsprosessene påvirker ikke kvaliteten. I arbeidet viser Hevrøy at fiskefôr basert på disse teknikkene gir god vekst, høyt opptak av næringsstoffer og god helse hos laks. Resultatene viser også at et middels nivå av hydrolysert protein i form av FPH i fôret gir bedre vekst og proteinutnyttelse hos hurtigvoksende laks enn høyere FPH innblandingsnivå. Han har videre vist i sitt arbeid at for høyt nivå av hydrolysert protein gir ulikt genuttrykk hos laksen. Dette ble blant annet vist gjennom oppregulering av myosin genet i laksemuskel. Resultatene sees i sammenheng med høyere metabolsk aktivitet i muskel hos laks gitt et for høyt nivå av hydrolysert protein. Videre er det funnet at utrykk av myosin genet i hvit muskel kan brukes som en markør for vekst, ved bruk av kvantitativ real-time RT PCR. Prosjektet var støttet av Norges forskningsråd.

Personalia:
Ernst M. Hevrøy er 34 år, født i Bergen og oppvokst i Austevoll kommune. Han tok cand. scient. graden ved Universitetet i Bergen, Institutt for fiskeri og marinbiologi, hvor arbeidet ble utført ved Havforskningsinstituttet Austevoll havbruksstasjon i 1998. Han jobbet tre år som driftsleder ved Austevoll Fiskefôr AS FoU-anlegg før han ble tilsatt som NFR-stipendiat ved NIFES i 2001, hvor doktorgradsarbeidet har blitt gjennomført. Hevrøy vil fortsette som post doc ved NIFES.

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.11.2004, kl. 11:00, "Sildetønnen", Nordnesboder 4, Nordnes

Kontaktpersoner:
Ernst M. Hevrøy, tlf. 55905146, epost: Ernst.Hevroy@nifes.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side