Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Psykoanalytisk psykologi og psykoterapi med barn

Helge Holgersen   
Helge Holgersen disputerer 16. desember for PhD.-graden ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, med avhandlingen:

"Mellom oss. Essay i relasjonell psykoanalyse"

Avhandlingen undersøker hvilke implikasjoner dagens relasjonelle psykoanalytiske psykologi har for vår forståelse av psykologisk utvikling, klinisk praksis og psykoterapiforskning. Den relasjonelle psykoanalysen legger til grunn at utvikling av tanke- og følelsesliv er intimt forbundet med særskilte kvaliteter i samhandling med andre. Det gjøres rede for at mennesket motiveres ut fra å bli forstått, bekreftet og anerkjent i sine forehavender. Avhandlingen viser at den relasjonelle psykoanalysen på en fruktbar måte kan sammenholdes med moderne hermeneutikk, dvs. fortolkningsvitenskap. Basert på en refortolkning av den kvantitative psykoterapiforskningens resultater anbefales klinikere å holde fast på at det primært er de følelsesmessige relasjonene og den komplekse samspillsdynamikken mellom mennesker som befordrer forandring, utvikling og psykologisk vekst. Avhandlingen argumenterer mot en nyere tendens innen psykoanalysen til å nedtone språkets betydning i psykoterapeutisk behandling. Det argumenteres for at språk og språkbruk fra livets begynnelse må forstås som en integrert del av menneskets måte å forholde seg til andre på.

I de praktisk rettede arbeidene i avhandlingen vises det hvordan terapeuten for å kunne vurdere kvaliteter ved barns måte å forholde seg til andre på, må være tilgjengelig for barnets invitasjon til samhandling. Terapeuten må kunne alternere mellom nærhet og avstand, fantasi og realitet, sensitivitet og refleksjon for å kunne observere og bidra til endring i de fenomen som fremkommer. Avhandlingen gjør rede for hvordan terapeutens evne til å forholde seg lekende, vital og reflekterende til beste for pasienten blir satt på prøve i psykoterapi med barn med alvorlig patologi.

Personalia:
Helge Holgersen er født og oppvokst i Stavanger. Han avla cand. psychol.-eksamen i 1994. Holgersen arbeider i dag som forsker ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, som psykolog ved Bjørgvin distriktspsykiatriske senter - Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, og som klinisk veileder ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.12.2004, kl. 17:15. Oppgitt emne: "Hvordan er den gjensidige påvirkningen mellom barneterapeutisk praksis og relasjonell psykoanalytisk psykoterapi med voksne?"
Sted: Auditoriet, Christiesgt. 12, 1.etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.12.2004, kl. 10:15, Auditoriet, Christiesgt. 12, 1.etg.

Kontaktpersoner:
Helge Holgersen, tlf.: 95924328, epost: Helge.Holgersen@rbup.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side