Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Har parasitter noen betydning for rypebestandene?

Per Holmstad   
Cand. Scient Per Holmstad disputerer torsdag 24. juni for dr. scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga:

"Do parasites affect ptarmigan population dynamics?"

Rypebestander i Norge viser ofte mer eller mindre regelmessige vekslinger i bestandstetthet. Fenomenet forklares ofte som en vekselvirkning mellom ryper og rovdyr som normalt spiser smågnagere, men som tvinges til å beskatte andre byttedyr som f. eks. ryper i år der smågnagerbestandene bryter sammen. I år der smågnagerbestanden krasjer forventes det at rovdyrenes beskatning av rype øker, slik at sammenbrudd i både smågnager- og rypebestander gjerne faller sammen i tid. Denne forklaringen stemmer imidlertid ikke alltid overens med hva som observeres i naturen, slik at andre, ukjente faktorer må antas å være med på å bestemme hvorvidt rypeåret blir godt eller dårlig. Parasitter kan være en slik medvirkende faktor. Allerede i 1920-årene satte forskning ved Universitetet i Bergen ledet av Prof. Brinkmann sterke nedganger i rypebestander i sammenheng med det som ble karakterisert som uvanlig store mengder parasitter. På tross av dette har oppfølgende studier inntil nå ikke vært gjennomført i Skandinavia.

Arbeidet består av flere artikler. Av disse er feltstudier gjennomført over en rekke år på to lokaliteter i Troms av størst allmenn interesse. Disse studiene kartlegger utbredelsen av både en- og flercellede eukaryote parasitter, i tillegg til årlige estimater av rypetettheter og kyllingproduksjon. Resultatene viser at mengdene av forskjellige parasitter varierer svært mye mellom ulike år, men også at utbredelsen av disse samvarierer innen år, dvs. at hvis det f. eks. er mye av en art parasitter i et år så har rypene gjerne også mye av andre parasitter dette året - og omvendt. Studiene viser at rypenes parasitter påvirker sine vertsdyr gjennom å innvirke negativt på deres vekt og kroppskondisjon, deres reproduksjon (evne til å fø opp levedyktige avkom) og evne til å øke i antall mellom år (bestandens vekstrate). Arbeidet vektlegger søken og identifisering av de arter av parasitter som har størst betydning for rypebestandenes utvikling, slik at arbeidet kan danne grunnlag for senere eksperimentelle studier der parasitter eventuelt vil fjernes medikamentelt for å fastslå i hvilket omfang de reduserer rypebestandens vekstpotensiale. Parasittenes potensielle rolle i lokale, synkrone bestandssvingninger mellom li- og fjellryper er også undersøkt, i tillegg til at to parasittarter er brukt til å påvise rypetrekk mellom kyst- og innlandslokaliteter i Troms.

Personalia:
Per Holmstad er født i 1966 og vokste opp i Tromsø. Cand. Scient. eksamen ble avlagt ved Universitetet i Tromsø i 1996. Han ble ansatt som NFR-stipendiat ved Zoologisk Institutt, Universitetet i Bergen høsten 2000, der doktorgradsarbeidet har vært utført.

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.06.2004, kl. 12:15, Auditorium 4, 4. etasje i Realfagsbygget

Kontaktpersoner:
Per Holmstad, tlf. 92 44 89 81, epost: per.holmstad@zoo.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side