Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Stråleskader i tarm

Nils Hovdenak   
Cand. med. Nils Hovdenak disputerer fredag 7.mai 2004 for dr. med. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Acute radiation proctitis. A clinical, histopathological and histochemical study".

Ved strålebehandling av kreft i buk- og bekkenorganer er det ikke til å unngå at normalvev i tilgrensende organer også bestråles. Riktig nok tåler normalt vev slik stråling bedre enn kreftvev, men forskjellen er ikke stor, og ofte oppstår det skader. Disse skadene er årsak til en del plager under og like etter selve strålebehandlingen, men det er de kroniske skadene som er alvorlige og kan gi betydelig sykelighet i mange år. Selv om de akutte skadene oftest er moderate og forbigående, legges grunnen for utvikling til kronisitet i dette stadiet. Hos det fåtallet pasienter som utvikler kroniske skader, kan tilstanden være alvorlig. Gjennom å studere forandringene og sykdomsprosessene i det akutte stadium, dvs under selve strålebehandlingen, kan man håpe å finne fram til midler som kan forhindre en uheldig utvikling. Doktorarbeidet baseres på studier av reaksjoner i tarm hos pasienter som gjennomgår strålebehandling for prostatakreft. Prostatakjertelen ligger tett inntil tarmen og vil dermed få en stor del av stråledosen som er rettet mot svulsten i kjertelen. I studiene inngår vevsprøver fra tarmen tatt før, under og etter avsluttet strålebehandling, i alt hos 96 pasienter. Man har tidligere kjent lite til hvordan denne betennelsen utvikler seg under selve strålebehandlingen. Det viser seg at det oppstår tidlig en betennelsestilstand i tarmslimhinnen. Avhandlingen beskriver de mikroskopiske reaksjonene og enkelte enzymatiske prosesser som kan ha betydning for både den akutte utviklingen, for terapeutiske og forebyggende tiltak og for eventuell overgang til den kroniske formen for stråleskade.

Det kliniske forløpet beskrives også. Symptomene på akutt skade øker under strålebehandlingen og hos de aller fleste pasientene avtar plagene nokså raskt etter avsluttet behandling. Symptomene har lite sammenheng med betennelsesforandringene man finner i tarmen. Dette betyr at man må lete etter andre mekanismer for å forklare det kliniske bildet, bl.a. diskuteres motilitetsendringer som utgangspunkt for medikamentell symptomlindring. Sukralfat har en rekke biologiske virkninger og er i andre sammenhenger vist å tilhele tarmbetennelser og -sår. Det er blitt mye brukt under strålebehandling for å dempe symptomer under antakelse av at det også kunne påvirke stråleindusert betennelse. Avhandlingen viser imidlertid at medikamentet er unyttig, og kan kanskje til og med forverre symptomene.

Problemene rundt stråleskadet tarm har vært lite kjent blant våre spesialister i fordøyelsessykdommer. Doktoranden, som selv er gastroenterolog, ønsker ved avhandlingen bl.a. å sette søkelyset på dette forholdet og på den viten man nå har om molekylærbiologiske mekanismer som kan danne grunnlag for målrettet behandling og profylakse.

Personalia:
Nils Hovdenak er født i 1940 i Ørsta. Han avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1966, var i 3 år distriktslege i Ibestad, Troms, senere hatt sykehustjeneste. Han ble spesialist i indremedisin i 1976 og i fordøyelsessykdommer i 1977. Etter dette overlege ved Fylkessjukehuset i Volda, ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, og nå ved medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Doktorgradsarbeidet er utført ved Haukeland Universitetssykehus og utgår fra Institutt for indremedisin, seksjon for onkologi, i samarbeid med University of Arkansas og Stanford University, USA, hvor doktoranden har hatt to studieopphold.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.05.2004, kl. 09:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Nils Hovdenak, tlf. 55972130 / 92020408, epost: nils.hovdenak@helse-bergen.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side