Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Mestring av diabetes

Bjørg Karlsen   
Bjørg Karlsen disputerer fredag 17. september for dr. polit. graden ved Medisinsk fakultet ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Coping with diabetes: A study of factors influencing psychological well-being and coping in adults with diabetes"

Diabetes er et stort og voksende problem i alle aldersgrupper og i alle land. I Norge har over 120 000 mennesker diabetes. Mentale helseproblemer er tre ganger så vanlig blant voksne med diabetes som i befolkningen ellers. God veiledning kan motvirke slike problemer. Etter å ha deltatt i et veiledningsprogram rapporterer de fleste deltakerne at de har fått ny kunnskap om mestring av diabetes og har mer tro på at det går an å leve godt med sykdommen. Mange er blitt mer aktive enn tidligere. De er blitt flinkere til å søke støtte i omgivelsene og er blitt mer bevisst på å finne balanse mellom blodsukker, aktivitet og kosthold. Dessuten er de mindre selvklandrende og opplever mindre stress knyttet til det å leve med diabetes. Dette er noen av konklusjonene fra det nasjonale forskningsprosjektet "Mestring av diabetes" som danner basis for Bjørg Karlsens doktoravhandling. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Høgskolen i Stavanger, Helse Stavanger og Norges Diabetesforbund. Avhandlingen fokuserer på hvordan psykososiale forhold påvirker hvordan voksne med diabetes evner å mestre sykdommen og dermed øke sitt velvære. Dette er det bare i liten grad blitt forsket på i Norge tidligere. Samlet gir avhandlingen ny kunnskap om sammenhenger mellom ulike psykososiale faktorer og mestring av diabetes. Denne kunnskapen vil være til nytte både for den enkelte med sykdommen og helsepersonell.

Personalia:
Bjørg Karlsen er født og oppvokst i Stavanger, har tatt sin grunnleggende og videregående sykepleierutdanning i Bergen, har avlagt embetsstudiet i sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo og er for tiden høgskolelektor ved Høgskolen i Stavanger, Institutt for helsefag. Hun er den første av den faglige staben i sykepleiefaget ved høgskolen som disputerer for doktorgrad.

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.09.2004, kl. 10:15, Auditorium i Armauer Hansens hus, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Bjørg Karlsen, tlf 51 83 41 68, epost: bjorg.karlsen@uis.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side