Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Risikovurderinger og følelser i en militær kontekst

Therese Kobbeltvedt   
Cand. psychol. Therese Kobbeltvedt disputerer 18. juni for dr. psychol. graden ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Risk and feelings: A field approach".

Bedømminger og beslutninger har tradisjonelt blitt ansett som et rasjonelt anliggende. Nyere modeller vektlegger imidlertid følelsenes betydning for vurderinger og handlingsvalg. Doktorgradsarbeidet tar utgangspunkt i disse nyere modellene, og undersøker gjennom en serie empiriske studier hvilket samspill mellom tenkning og følelser som ligger til grunn for vurdering av risiko og fare. Ulike grupper av militært personell deltok som informanter, deriblant KFOR soldater, kadetter fra Luftkrigsskolen, Sjøkrigsskolen og militært personell under en internasjonal sjømilitær NATO operasjon. De empiriske studiene tilnærmet seg problemstillingene gjennom varierte forskningsoppsett, som spørreskjemaundersøkelser (tverrsnitt og longitudinelle) og felteksperimenter blant kadetter under svært krevende forhold (søvn og matdeprivasjon).

Samlet viser avhandlingen at risikovurderinger blant militært personell påvirkes av kjennetegn ved ulike farekilder, grad av eksponering for disse farekildene og forventninger om engstelse som vekkes når man forestiller seg den enkelte fare. Avhandlingen viser at risikovurderinger over tid kan medføre økt bekymring. Imidlertid ser det ikke ut til at økt bekymring vil ha betydnig for risikovurderingene. Det ser dermed ut til at våre forestillinger om fremtidig engstelse i en gitt situasjon har større innflytelse på risikovurderinger angående denne situasjonen, enn den bekymring vi faktisk føler her og nå.

Resultatene har betydning for videreutvikling av beslutningsmodeller som inkluderer følelser i beslutningsprosessen, men har også praktisk relevans. I tillegg til å støtte troverdigheten til legfolks vurderinger av risiko, viser avhandlingen at slike risikovurderinger bør tas alvorlig ettersom de kan medføre økt bekymring over tid. Det at forsøkspersonene gjør seg nytte av følelsenes informasjonsverdi gjennom forestilte fremtidige følelser, samtidig som de kan oppleve følelser i nåtid uten at disse påvirker bedømmingen av risiko og fare, viser at begrepet "affektiv rasjonalitet" kan være berettiget innenfor en beslutningspsykologisk kontekst.

Personalia:
Therese Kobbeltvedt er født i Bergen 1971. Hun avla psykologisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen januar 2000. Deretter fikk hun et treårig doktorgradsstipend med finansiering fra Forsvarsdepartementet. Doktorgradsarbeidet var underlagt "Prosjekt for Militærpsykologi og Ledelse", som har vært et samarbeidsprosjekt mellom Det psykologiske fakultet og Sjøkrigsskolen. Wibecke Brun har vært faglig veileder under doktorgradsarbeidet. Therese Kobbeltvedt har født et barn i løpet av stipendiatperioden. I dag arbeider hun ved Institutt for Samfunnspsykologi (Seksjon for kognitiv psykologi) ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
17.06.2004, kl. 16:15. Selvvalgt emne: "Exploring the Risk as feelings hypothesis"
17.06.2004, kl. 17:15. Oppgitt emne: "Risk and Rationality"
Sted: Auditoriet, Christiesgate 12, 1.etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.06.2004, kl. 10:15, Auditoriet, Christiesgate 12, 1.etg.

Kontaktpersoner:
Cand. psychol. Therese Kobbeltvedt, tlf. 55 58 86 23 (a) / 55 32 55 82 (p) , epost: Kobba@online.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side