Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kvalitetsforbedring i helsesektoren: Å lære å forbedre

Jane Mikkelsen Kyrkjebø   
Jane Mikkelsen Kyrkjebø disputerer 15. oktober 2004 for dr.philos.-graden ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, med avhandlingen:

"Learning to improve: Integrating continuous quality improvement learning into nursing education".

Avhandlingen tar utgangspunkt i betydningen av kvalitetsforbedring i helsesektoren generelt og i sykepleien spesielt. Avhandlingen argumenterer for at det er grunn til å tro at økt bevissthet om konteksten arbeidet utføres innenfor kan bidra til å redusere omfanget av kvalitetssvikt, som har store personlige og økonomiske konsekvenser. Kontinuerlig kvalitetsforbedring er et bærende begrep i avhandlingen. Det beskrives som en strategi bestående av metoder og verktøy som helsepersonell kan anvende for å jobbe systematisk med forbedringsprosesser. Målet med avhandlingen er derfor å undersøke hvordan sykepleierstudenter opplever arbeidet med å utvikle forbedringskunnskap i klinisk praksis i tillegg til å bidra til teoretisk og empirisk kunnskap om hvordan det er mulig å få til prosesser for kontinuerlig kvalitetsforbedring i sykepleieutdanningen og i sykepleieres praksis. Funnene indikerer at det er for lite forbedringskunnskap i klinisk praksis, og et manglende samsvar mellom det studentene lærer i utdanningen og det de observerer i klinikken. Studien konkluderer med at det er nødvendig å utvikle en mer åpen kultur i klinisk praksis, hvor studenter, lærere og klinikere sammen kombinerer praksis med refleksjon over antagelser, verdier og holdninger. Avhandlingen tar opp et viktig tema i en tid der kvalitetsutvikling i helsetjenesten synes å være særlig viktig.

Personalia:
Jane Mikkelsen Kyrkjebø er født i Kongsberg i 1956. Hun er sykepleier med videreutdanning innen anestesi, helsesøster, administrasjon, pedagogikk og veiledning samt mastegrad i helsefremmende arbeid med allsidig praksis innenfor disse områdene. Siden august 2000 har hun vært stipendiat ved Seksjon for utdanningsvitenskap ved Psykologisk fakultet, UiB. Hun er nå tilbake i sin stilling ved Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.10.2004, kl. 10:00. Oppgitt emne: "Hvordan kan utdanning i kvalitetsforbedring for sykepleiestudenter forstås i lys av teorier om profesjonell praksisutvikling og organisasjonslæring?"
Sted: Auditoriet, Christiesgt. 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.10.2004, kl. 11.15, Auditoriet, Christiesgt. 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Jane Mikkelsen Kyrkjebø, tlf. 55587500, epost: kyrkjebo@online.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side