Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Stressreduserende effekter av naturopplevelser

Karin Laumann   
Karin Laumann disputerer 3. desember 2004 for dr. psychol. graden ved Det Psykologiske Fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

" Restorative and Stress-reducing Effects of Natural Environments: Experiential, Behavioural and Cardiovascular Indices."

Tema for denne avhandlingen er restituerende effekter av naturopplevelser. Det har lenge vært en rådende oppfatning at naturmiljø har restituerende effekter i forhold til helse, men det er lite forskning om hva dette skyldes. Formålet med denne avhandlingen har vært både å utvikle metoder for å måle hva som kjennetegner restituerende miljø og å registrere psykologiske og fysiologiske effekter av eksponering for slike miljø. Et spørreskjema som måler restituerende komponentene ved et miljø ble utviklet og testet i to studier. Disse studiene viste at det var mulig å skille mellom ulike restituerende komponenter og at forsøkpersonene svarte at de opplevde mer av disse i ulike typer naturmiljø enn i ulike typer bymiljø. I et eksperiment så en gruppe av forsøkepersoner video fra naturmiljø og en gruppe så en video fra bymiljø. Den gruppen som så video fra naturmiljø hadde lavere puls mens de så videoen enn gruppen som så video fra bymiljø. Dette resultatet tyder på lavere fysiologisk aktivering mens forsøkpersonene så videoen fra naturmiljø enn bymiljø. Resultatet på en oppmerksomhetsoppgave som forsøkpersonene utførte før og etter at de hadde sett videoen viste at den gruppen som hadde sett video fra naturmiljø hadde et bredere oppmerksomhetsfokus enn gruppen som hadde sett video fra bymiljø. I et eksperiment som varte i to dager ble de direkte effektene av å gå i natur- og by-miljø undersøkt. Begge dagene utførte deltagerne først en mental krevende oppgave i 2 timer. Så gikk de den ene dagen tur i naturmiljø og den andre dagen tur i bymiljø. Resultatet viste at forsøkpersonene etter at de hadde gått tur i naturen presterte i noen grad bedre på oppgaver som krevde strategisk tenkning og planlegging, de hadde mindre negative følelser og lavere nivå av fysiologiske stress reaksjoner enn når de hadde gått tur i bymiljø.

Oppsummert dokumenterte avhandlingen at eksponering for naturmiljø resulterer i noen grad i bedret oppmerksomhet, bedret prestasjoner på mentalt krevende oppgaver, mer positive følelser og lavere fysiologisk aktivering. Dette tyder på at eksponering for naturmiljø har en rekke stressreduserende effekter, som kan forklare de positive helseeffektene som tidligere er beskrevet i forskningen på naturopplevelser.

Personalia:
Karin Laumann født 1967 er oppvokst Løkta i Dønna kommune. Hun avla embetseksamen ved Universitetet i Bergen, 1995. Avhandlingen er finansiert av Norges Forskningsråd. Fra 2002 har hun vært ansatt som forsker ved Institutt for Energiteknikk, avdeling for Industri psykologi.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
02.12.2004, kl. 16:15. Oppgitt emne: "Implications of restorative environments research for health promotion efforts."
Sted: Auditoriet, Christiesgt. 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.12.2004, kl. 10:15, Auditoriet, Christiesgt. 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Karin Laumann, tlf. 55 98 90 14
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side