Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hjernefunksjon og symptomer hos personer med schizofreni

Else-Marie Løberg   
Cand. psychol. Else-Marie Løberg disputerer 3. september for dr. psychol.-graden ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Functional laterality and attention modulation in schizophrenia: Effects of clinical variables"

Schizofreni er en alvorlig psykisk lidelse med symptomer som bla. vrangforestillinger, hallusinasjoner, tankeforstyrrelser og sosial tilbaketrekning. Som gruppe har personer med denne lidelsen funksjons- og strukturendringer i hjernen. I hverdagen kommer dette til uttrykk som problemer med kognitive funksjoner; for eksempel verbale evner, oppmerksomhet, krevende abstrakt tenkning og innlæring. Det har vist seg vanskelig å forstå forholdet mellom disse kognitive vanskene og de kliniske symptomene ved schizofreni. En slik sammenheng er viktig å studere fordi den rådende teorien i dag forfekter at symptomene ved schizofreni utvikles sekundært til den hjernebaserte kognitive svikten.

I denne avhandlingen er det gjort fire empiriske studier. Ved hjelp av en nevrokognitiv test (dikotisk lytting) ble hjerneasymmetri, verbal prosessering og oppmerksomhet undersøkt hos schizofrene pasienter med ulike symptomprofiler og i ulike stadier av lidelsen. Det ble funnet en sammenheng mellom vansker på denne testen og flere symptomer på schizofreni, særlig hørselshallusinasjoner. Videre kom det fram en sammenheng mellom de nevrokognitive vanskene og en kronifisert sykdomsutvikling, dvs. en langvarig lidelsesvarighet. Disse funnene har implikasjoner for teorier og modeller for utvikling, behandling og rehabilitering av schizofreni.

Personalia:
Else-Marie Løberg er født i Oslo i 1971, og er vokst opp i Bergen. Hun avla psykologisk embedseksamen ved Universitetet i Bergen januar 1999. Hun arbeidet så på voksenpsykiatrisk poliklinikk. Hun fikk deretter et treårig doktorgradsstipend fra Norges forskningsråd, og begynte i januar 2000 sitt dr. gradsarbeid i forskningsgruppen til professor Kenneth Hugdahl ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi. Hun fikk sitt barn nr. 2 i denne perioden. Hun jobber nå 50% på en langtidsavdeling på Haukeland universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon, og 50% på et forskningssenter med fokus på mental helse; BMH senteret ved Universitetet i Bergen. Hun har også hatt en liten privat praksis de siste årene.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
02.09.2004, kl. 16:15. Oppgitt emne: "Schizophrenia as a neurocognitive deficit: Implications for diagnostics"
Sted: Auditoriet, Christiesgt. 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.09.2004, kl. 10:15, Auditoriet, Christiesgt. 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Else-Marie Løberg, tlf. 98 09 44 20 (a), tlf. 55 13 11 39 (p)
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side