Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Masse og elite i den romerske republikk

Ingvar Mæhle   
Ingvar Mæhle disputerer 6. mars 2004 for dr.art graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

" Masse og elite i den romerske republikk."

Avhandlingen tar utgangspunkt i debatten om maktforholdene i den romerske republikk (507-49 f.Kr.), som har engasjert både historikere og politikere siden de amerikanske grunnlovsfedrene skapte det første representative demokratiet og kalte det for en republikk. Den romerske republikk hadde et element av direkte demokrati innebygget i systemet, i motsetning til de indirekte demokratiene som nå utgjør normen i den vestlige verden. Ikke bare valg til embeter, men også lovgivning og vedtak om krig og fred var i hendene på borgerne og ble avgjort gjennom direkte fremmøte på folkeforsamlingene. Historikeren Matthias Gelzer stilte på begynnelsen av 1900-tallet spørsmålet om hvordan det kunne ha seg at folket, som hadde en betydelig formell makt, likevel valgte en snever sosial og elite til å utgjøre den politiske eliten. Hans svar var at folkets formelle makt ble nøytralisert av uformelle maktstrukturer, og da først og fremst av personlige avhengighetsforhold mellom høy og lav i samfunnet, den såkalte patron-klient relasjonen. Gjennom denne kontrollen over borgerne på den ene siden og gjennom allianser i eliten på den andre siden, lyktes det for en relativt liten gruppe å samle den politiske makten i sine egne hender. Mæhle lanserer en mer åpen modell, kalt Firspannsmodellen, der patron-klient relasjoner og vennskapsforbindelser riktignok beskrives som helt nødvendige for at en politiker skal kunne delta i konkurransen om makt, ære og embeter, men samtidig er utilstrekkelig for å vinne den. For å vinne konkurransen måtte politikerne også appellere til det store flertallet av ubundne velgere gjennom stormannsjenerøsitet overfor hele bybefolkningen og statsmannskunst: Sosiale og politiske reformer, militær og sivil ledelse. På denne måten blir det mulig å gjøre rede for den dynamikken i det politiske spillet som avtegner seg i kildematerialet.

Personalia:
Ingvar Mæhle er født i 1970 og oppvokst i Bergen. Han ble uteksaminert med hovedfag i historie ved Universitetet i Bergen, ansatt som universitetsstipenidat i 1997, universtetslektor i 2002 og 1. amanuensis i antikk historie i 2003.
Medforfatter av J.C. Meyers Antikkens historie, Cappelen 2002 og, sammen med Inger Marie Okkenhaug, redaktør av Women and religion in the Middle East and the Mediterranean, Unipub 2004.

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.03.2004, kl. 10:15, Auditorium A, Sydneshaugen Skole, Sydnesplass 9

Kontaktpersoner:
Ingvar Mæhle, tlf. 55582305, epost: Ingvar.Mahle@hi.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side