Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Grensene for juristers vurderinger

Førsteamanuensis cand. jur. Synne Sæther Mæhle disputerer fredag 3. september 2004 for dr. juris-graden ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Grenser for rettsanvendelsesskjønn - om rettslig legitimitet i et spenningsfelt mellom flertallsmakt og rettighetsvern."

Emnet for avhandlingen er rettsanvendelsesskjønnet - det vil si de vurderingene som jurister gjør når ulike rettslige argumenter tolkes og harmoniseres. I en rettsstat stilles det krav til hvordan dette rettsanvendelsesskjønnet skal utøves. Rettsanvendelsen må holde seg innenfor de grensene som disse rettstatskravene gir opphav til, dersom retten skal ha legitimitet; det vil si inneha tillit i samfunnet.

Men i det moderne rettssamfunnet er det grunnleggende sett diskutabelt hvor grensene for rettsanvendelsesskjønnet nærmere og mer presist kan og bør trekkes. I avhandlingen redegjøres det for at grensene for rettsanvendelsesskjønnet kan ses på til dels fundamentalt forskjellig vis. Ulike norske og internasjonale rettsteoretiske posisjoner systematiseres i tre forskjellige modeller.

Deretter blir det trukket linjer fra modellene til domspraksis, primært enkelte nyere Høyesterettsavgjørelser der forholdet mellom lov og Grunnlov har vært tema: For det første en linje til to dommer som dreier seg om trygderettigheters grunnlovsvern, og for det andre en linje til to dommer der grensen mellom ytringsfriheten og retten til vern mot rasediskriminerende utsagn, var tema.

I avhandlingen drøftes det også prinsipielt hvilke særlige utfordringer retten møter når rettsanvendelsesskjønnet må brukes til å balansere folkevalgte organers behov for handlefrihet mot individers og minoriteters forventning om rettighetsvern.

Personalia:
Synne Sæther Mæhle er født i 1973 og er fra Sandnes. Hun ble cand. jur. i 1999, og deretter stipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Hun er nå førsteamanuensis ved samme sted.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
02.09.2004, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Gjelder det andre regler for rettslig argumentasjon i rettsdogmatikken enn for domstolene?"
Sted: Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.09.2004, kl. 10:15, Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1.

Kontaktpersoner:
Synne Sæther Mæhle, tlf. 55 58 96 61, epost: synne.mahle@jur.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det juridiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side