Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Vitamin B12 mangel hos norske spedbarn?

Anne-Lise Bjørke Monsen   
Cand. med. Anne-Lise Bjørke Monsen disputerer 7. mai 2004 for den medisinske doktorgrad med avhandlingen:

"Metabolic Markers of Cobalamin and Folate Status in a Pediatric Setting."

Vitamin B12 og folat er nødvendig for en normal vekst og utvikling gjennom viktige biokjemiske reaksjoner i cellene. Barn med vitamin B12 mangel vil få forsinket nevropsykologisk utvikling, alvorlige symptomer på nevrologisk sykdom og anemi. Symptomene kan komme så tidlig som ved 3-4 måneders alder, men hos denne aldersgruppen kan tilstanden være vanskelig å oppdage klinisk. Det er derfor nødvendig å sikre et adekvat vitamintilskudd i perioder med rask vekst, slik som i svangerskap og tidlig barnealder. Man har imidlertid antatt at vitamin B12 mangel hos spedbarn er en sjelden tilstand, som er begrenset til barn født av mødre med vitamin B12 mangel, vanligvis som følge av et rent vegetarisk kosthold. I denne studien har vi undersøkt totalt 700 barn i alderen 4 dager til 19 år. Vi har funnet at omkring en tredjedel av spedbarn i alderen 6 uker til 6 måneder, født av friske mødre med et variert, norsk kosthold, har biokjemiske tegn på vitamin B12 mangel.

Man vet at ulike forhold under svangerskapet kan påvirke barnets senere helse. Røyking i svangerskapet er assosiert med negative effekter for fosteret og det nyfødte barnet blant annet med redusert fødselsvekt. Studier har også vist at lav fødselsvekt er assosiert med senere utvikling av sykdom, blant annet hjertekarsykdom og diabetes. Vi har i våre studier sett at røyking under svangerskapet reduserer både blodprosenten og antallet røde blodceller hos den nyfødte. Det reduserer også barnets serumnivå av vitamin B12. Vi har videre undersøkt metionin stoffskiftet der både vitamin B12 og folat inngår, i fostervann fra svangerskapsuke 13 til 17. Metionin er svært viktig for cellens ulike funksjoner og vi finner at metionin-nivået i denne tidlige fasen av svangerskapet, predikerer fosterets fødselsvekt og lengde. Det er mulig at vitamin B12 tilskudd under svangerskapet vil kunne øke fosterets metionin-nivå og derved bidra til å redusere forekomsten av lav fødselsvekt.

Våre funn kan tyde på at vitamin B12 mangel hos spedbarn er mer utbredt enn tidligere antatt. I spedbarnsalderen skjer det en meget rask utvikling av sentralnervesystemet og vitamin B12 mangel vil i denne fasen være spesielt uheldig og kunne gi varige negative effekter. Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet anbefaler fullamming til 6 måneders alder. Dette setter store krav til mors ernæringsstatus. Dersom en større andel norske, friske mødre ikke kan gi tilstrekkelige mengder vitamin B12 til sine barn, vil en forlenget fullammingsperiode kunne få negative virkninger for mange spedbarn.

Personalia:
Anne-Lise Bjørke Monsen er født i 1959 og oppvokst i Bergen. Hun tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen/Trondheim i 1985. Etter turnustjeneste i Haugesund og Harstad, har hun arbeidet ved Regionsykehuset i Trondheim, før hun begynte ved Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus i 1992. Hun ble ansatt som stipendiat ved NFR og Universitetet i Bergen, ved Institutt for farmakologi i 1996. Hun arbeider i dag som overlege ved Seksjon for hematologi og onkologi ved Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.05.2004, kl. 10:15, Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Anne-Lise Bjørke Monsen, tlf. 55 32 30 81, epost: albm@online.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side