Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Vitamin A hos kveite

Mari Moren   
Cand. scient Mari Moren disputerer fredag 16. april for dr.scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Vitamin A in juvenile and larval Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) - does Artemia cover the larval retinoid requirement?"

Kveiteoppdrett er et viktig satsingsområde for Norge, men kveite er en krevende art å produsere i oppdrett. En nøkkelfaktor for suksess er å utvikle kunnskap om riktig fôr og stell for larvestadiet, når kveita ennå ikke er fullstendig utviklet. Når kveitelarven begynner å spise, er den bare 13 mm. Til sammenligning er en lakseyngel 25-30 mm. Naturlig nok er det derfor krevende å finne et fôr til kveiteyngelen og i oppdrett er det brukt en type dyreplankton, kalt Artemia, som fôr i denne fasen. Dette er ikke det naturlige fôret for kveite. Selv om det fungerer godt i mange sammenhenger, er det flere forskere som mener at Artemia og dets næringssammensetning kan være årsaken til noen av de problemene som industrien opplever. I avhandlingen er det fokusert på behovet for vitamin A hos kveite, og om det fôret som benyttes i oppdrettsindustrien dekker behovet i tidlige livsfaser. Det finnes ikke vitamin A i Artemia men en forløper, kalt kantaxantin, som er et karotenoid. Avhandlingen viser at kveite kan omdanne kantaxantin til vitamin A. Behovet for vitamin A ble bestemt for kveiteyngel. Videre viste det seg at kveitelarver som får Artemia som mat, har et vitamin A-nivå som er tilfredsstillende i forhold til behovet. På bakgrunn av resultatene har konklusjonen blitt at Artemia tilsynelatende er tilstrekkelig for å dekke vitamin A behovet i larvestadiet hos kveite.

Personalia:
Mari Moren er født i 1972 og oppvokst på Lillehammer. Hun avla cand.scient eksamen i ernæringsbiologi ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES, tidligere Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt), Universitetet i Bergen i mars 2000. Doktorgradsarbeidet er også utført ved NIFES som er tilknyttet Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.04.2004, kl. 10:00, ved NIFES i Nordnesboder 4, 4.etg. (gateadresse: Strandgt 229, Fiskeridirektoratet)

Kontaktpersoner:
Mari Moren, tlf. 55 90 51 32, epost: mari.moren@nifes.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side