Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Artsmangfold i kulturlandskapet.

Åse Myklestad   
Cand scient Åse Myklestad disputerer 4. juni for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen, med avhandlingen:

"Effects of land-use changes on species richness and composition of traditional meadows"

Tradisjonell eng defineres som slåtteenger som aldri har vært kunstgjødslet. Karplanter ble registrert i 130 områder med ulik jordbruksdrift i Sogn. Drift, habitater og jordkjemi ble også registrert. Ved statistiske analyser søkte man å finne svar på følgende spørsmål: (1) Hvor viktig er det å bevare tradisjonell eng i forhold til kunstgjødslet eng? Svaret er at dette er viktig. Tradisjonell eng bidro med ca. 2/3 av de 306 registrerte artene, mens kunstgjødslet eng og intensivt drevet eng totalt bidro med bare ca. 1/20. Kunstgjødslet eng hadde en tendens til å inneholde de vanlige artene man finner i tradisjonell eng, mens regionalt sjeldne arter manglet. Bevaring av kunstgjødslet eng på bekostning av tradisjonell eng vil sannsynligvis føre til at mange av de regionalt sjeldne artene du kan finne i tradisjonell eng ikke blir bevart, at artsrikheten i kulturlandskapet i regionen blir redusert, og at svært spesielle tradisjonelle engsamfunn vil gå tapt. Subsidier for bevaring av eng bør derfor primært gå til tradisjonell eng. (2) Hvilken driftsendring har størst effekt på artsmangfoldet til tradisjonell eng: gjengroing eller oppgjødsling? Svaret på dette er at oppgjødsling av tradisjonell eng fører til større reduksjon i artsmangfold både lokalt og regionalt enn gjengroing av tradisjonell eng. Imidlertid er bildet noe sammensatt, idet det ikke ble funnet regionalt sjeldne engarter i gjengrodd tradisjonell eng, mens slike ble funnet i ugjødslete kanter av kunstgjødslet eng.

Personalia:
Åse Myklestad ble født i Bergen 1961, utdannet cand. scient i botanikk 1992 ved Universitetet i Bergen, og har vært tilsatt ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 1993-2000.

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.06.2004, kl. 10:15, auditorium 4, Realfagbygget, Allégaten 41.

Kontaktpersoner:

Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side