Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Klimaendringer i Nord-Norge gjennom 20 000 år

Øyvind Paasche   
Øyvind Paasche disputerer fredag 22. oktober for dr. scient. graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

"Paleoclimate variability in arctic Norway constrained by physical parameters of lake sediments".

Avhandlingen omfatter tre studier som på ulike måter beskriver aspekter ved klimatiske hendelser i Nord-Norge gjennom de siste 20 000 årene. Den primære kilden for denne informasjonen har vært innsjøsedimenter. Sedimentkjerner på opptil seks meter har blitt innsamlet og analysert for ulike fysiske egenskaper som har blitt brukt til å kvantifisere endringer i sedimentene slik de har blitt registrert i innsjøene over tid. Variasjoner i sedimentene har blitt undersøkt og forsøkt koblet med klimatiske forandringer. Sentralt i denne avhandlingen er studier av hvordan de magnetiske egenskapene til sedimentene varierer. Metoden (miljømagnetisme) evner å bryte ned sedimenter i unike fraksjoner som gjør det mulig å rekonstruere opphav, transport og dannelse.

Overraskende resultater fra innsjøer i Lyngen har vist at de dominerende magnetiske bærerne er bakterier som produserer magnetitt (et magnetisk mineral), og at produksjonen av disse organismene ser ut til å være knyttet til regionale endringer av sommertemperatur. I Lyngen har det også blitt arbeidet med å identifisere endringer i permafrosten gjennom overgangen fra siste istid og inn i den nåværende mellomistiden. Denne informasjonen har blitt innhentet ved å analysere variasjoner i sedimenter som har hatt sitt opphav i en steinbre. Denne spesielle landformen er avhengig av permafrost for å utvikle seg, og data innhentet fra en nærliggende innsjø tyder på at de lavereliggende områdene i Lyngen har vært for varme for å få etablert kontinuerlig permafrost siden ca. 11 100 år siden.

Den klimatiske utviklingen de siste 10 000 årene antyder at det for fire tusen år siden skjedde en markert endring hvor klimaet ble både kaldere og våtere. På Andøya har aktiviteten til en lokal isbre blitt kartlagt, og ved hjelp av breens likevektslinje har estimater for vinternedbør blitt rekonstruert. Resultatene indikerer at mange lokale isbreer i Lofoten og Vesterålen hadde smeltet bort før en kald periode (yngre dryas) mot slutten av siste istid, og at de heller ikke ble nydannet i denne perioden.

Personalia:
Øyvind Paasche (f. 1973) kommer fra Trondheim og tok cand. polit. graden i geografi ved Universitetet i Bergen i mars 2000. Han påbegynte doktorgradsarbeidet ved Institutt for geovitenskap april 2001, og er for tiden ansatt ved Bjerknessenteret for klimaforskning.

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.10.2004, kl. 10:15, Auditorium 5, Realfagbygget, Inst. for geovitenskap.

Kontaktpersoner:
Øyvind Paasche, 55 58 32 97 (a), 93 04 89 19 (mob), epost: oyvind.paasche@bjerknes.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side