Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Individer, miljø og populasjoner i fiskeøkologi

Steven Railsback   
Steven Railsback disputerer onsdag 26. mai for dr. philos. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Linking individuals, environment, and population ecology: a general approach and examples from fish ecology"

Temaet for avhandlingen er utviklingen av en metode for å koble individ- og populasjonsprosesser ved å bruke individbasert modellering (IBM). Et stort problem innen moderne økologi er å forstå hvordan populasjonsegenskaper oppstår fra individegenskaper. IBM er et naturlig verktøy for å studere dette problemet fordi IBM representerer individet og dets interaksjon med andre individ og med miljøet. Men i tillegg til IBM trengs det en generell metode for å ta i bruk teori som omhandler koblingen mellom individ og bestand. Denne avhandlingen beskriver en måte å tenke om slike teorier på, modifisert fra tidligere arbeid innen økologi og andre vitenskaper: disse teoriene er modeller - ofte ganske enkle - for den adaptive atferden til individer som er nyttige for å forklare populasjonsfenomen. Disse teoriene er så testet ved å undersøke hvorvidt den individbaserte modellen reproduserer forskjellige observerte populasjonsmønstre. Eksempler på individbasert teori i fiskeøkologi inkluderer en modell for stimingsatferd som er nyttig for å forklare vandringsmønster hos norsk vårgytende sild, og en modell for habitatvalg hos ørret som kan forklare populasjonsresponser på en rekke forskjellige endringer i habitatet. Disse modellene er et verktøy for å forstå og forutsi hvordan fiskepopulasjoner responderer på miljøendringer og fiske. Dette arbeidet kan gjøre det enklere og å utvikle, teste og få aksept for IBM hos fiskeriforvaltere.

Personalia:
Steven Railsback har en Masters of Science grad i environmental engineering (Universitet i Illinois, 1981) og har arbeidet som forsker ved Environmental Sciences Division, Oak Ridge National Laboratory, USA (1986-1992). For tiden jobber han som uavhengig miljøforskningskonsulent og er tilknyttet the Environmental Modeling Program, Department of Mathematics, Humboldt State University, USA. Han har de i flere år samarbeidet med forskere ved Institutt for biologi, og dette er uttrykt ved bergenske medforfattere i flere av arbeidene i avhandlingen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.05.2004, kl. 10:15, Stort Auditorium, Datablokken, Høyteknologisenteret.

Kontaktpersoner:
Steven Railsback, , epost: lra@northcoast.com,
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side