Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kalksvampefaunaen i norske og grønlandske farvann

Hans Tore Rapp   
Cand. scient. Hans Tore Rapp disputerer fredag 25. juni 2004 for dr. scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"A revision of calcareous sponges (Porifera, Calcarea) in coast and shelf areas of Norway and Greenland"

Svamper er en artsrik gruppe av i hovedsak marine, "primitive", filtrerende, bunnlevende dyr. Fra europeiske farvann kjennes vel 1 600 arter, og fra norske farvann mer enn 260 arter. Svamper lever fra tidevannssonen til de største dyp, og kan finnes på alle typer substrat selv om de fleste og de største er vanligere på hardbunn enn på bløtbunn. Svampene deles i tre hovedgrupper av arter. Av disse er kalksvampene ansett som den gruppen hvor man har hatt de største vanskeligheter med å beskrive og definere arter og å finne ut av artenes innbyrdes og hierarkiske slektskap, og dermed også artenes virkelige utbredelse i havet. Rapps avhandling er bidrag til å løse slike problem. Det er over hundre år siden en annen norsk marinzoolog (Emily Arnesen, 1901) befattet seg med de norske kalksvamper. I løpet av de hundre år har det skjedd en fantastisk utvikling når det gjelder metoder og utstyr, og det var derfor helt klart nødvendig med en revisjon av den norske kalksvampfauna. På samme måte representerer Rapps arbeid med den grønlandske kalksvampefaunaen den første fulle revisjonen av denne faunaen i området.

Rapp har systematisk gått gjennom eksisterende museumssamlinger av kalksvamper fra Norge og Grønland, og han har bearbeidet nye prøver samlet av ham selv og andre. Han har beskrevet åtte nye arter, gitt detaljerte nybeskrivelser av alle tidligere kjente arter og revidert tidligere arbeider. Flere av de beskrevne artene er registrert for første gang i Norge eller Grønland, mens en av artene fra Grønland, Leucascus lobatus sp.nov., representerer det første funn av slekten i Atlanterhavet.

De taksonomiske resultater leder til en anbefaling om at beskrivelser av kalksvamper i tillegg til tradisjonell morfologisk beskrivelse må inkludere numerisk analyse av form, størrelse og fordeling av skjelettets kalkspikler, histologiske snitt som kan vise kanalsystemets oppbygging og de ulike celletypenes plassering og finstruktur. Han viser at morfologiske karakterer har en tendens til å konvergere i kalksvamper, og derfor vil molekylærbiologisk karakterisering av artene være viktig for videre studier av kalksvampenes evolusjonære historie og biogeografi.

Personalia:
Hans Tore Rapp er født i 1972 og oppvokst i Steinkjer. Han er utdannet cand. scient i marinbiologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet, Trondhjem biologiske stasjon i 1999. Han ble i 2000 ansatt som universitetsstipendiat ved Institutt for biologi, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.06.2004, kl. 10:15, Stort auditorium, rom 2144, Datablokken, Høyteknologisenteret i Bergen, Thormøhlensgt. 55.

Kontaktpersoner:
Hans Tore Rapp, tlf. 55 58 46 26 (a), 56 15 61 30 (p), epost: Hans.Rapp@bio.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side