Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Samspill mellom hav, klima og isdekker

Bjørg Risebrobakken   
Bjørg Risebrobakken disputerer fredag 23. januar for Dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Ocean-ice sheet interaction and paleoceanographic variability in the eastern Nordic Seas through the last 140000 years"

Hva var det som drev klimaet i nord Europa fra milde forhold tilsvarende de som vi kjenner nå og inn i den siste istiden der mesteparten av landområdene etterhvert var dekket av tykke isbreer? Var det det varme golfstrømvannet som sviktet? Hvor store klimaendringer hadde vi før menneskene begynte å påvirke klimaet? Var det samtidige endringer i havet og på land? Dette er noen av de temaene som blir omhandlet i avhandlingen. Nye og overraskende svar er presentert. Det er vist at den siste istidsperioden startet etter en oppvarming av vannmassene i nord, økt nedbør og stormaktivitet på vinteren, kombinert med kalde sommere. De kalde sommertemperaturene gjorde at snøen som falt om vinteren ikke smeltet i løpet av sommeren, og isbreene kunne vokse. Etter hvert som isbreene vokste, ble de så store at de nådde ut i havet. Isbreene vil da være sårbare ovenfor endringer i havtemperaturen. I perioder med en sterk golfstrøm ble store isfjell skilt fra isdekkene. Ferskvannet som ble tilført havet da isfjellene smeltet gjorde at golfstrømmen ble svekket, og det ble kaldere. Flere slike hendelser er sett gjennom den tidlige delen av istiden. Arbeidet viser også at varmere vannmasser, et høyere havnivå og varmere sommertemperaturer, kombinert med lite nedbør om vinteren var viktig for nedbrytingen av isdekkene og slutten på en istidsperiode. Klima har også variert gjennom den varmeperioden som vi lever i nå, både over lang tid og som hendelser av kortere varighet. Over lang tid synes det som om de dominerende vindretningene har vært viktige for de klimatiske forholdene. Den tidlige fasen av varmeperioden var preget av sterkere vestavinder og varmere vintere med mer nedbør enn den siste fasen av varmeperioden.

Personalia:
Bjørg Risebrobakken er født i 1972 og oppvokst i Bergen. Hun har tidligere utdannelse fra Høgskulen i Sogn og Fjordane, Universitetstudiene på Svalbard, og Universitetet i Bergen, der hun i 1999 avla Cand. scient. eksamen i geologi. Hun ble ansatt som universitetstipendiat i maringeologi ved Institutt for Geovitenskap i 1999. Arbeidet har vert utført med støtte fra Bjerknessenteret. Hun har siden sommeren 2003 vert ansatt ved Bjerknessenteret.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.01.2004, kl. 10:15, Auditorium 4, Realfagbygget

Kontaktpersoner:
Bjørg Risebrobakken, tlf. 55584321, epost: bjorg.risebrobakken@geo.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side