Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Livet i livet

Bjørn Olav Roaldseth disputerer fredag 26. november for dr.art.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Livet i livet - En dialog med den synlige og usynlige verden"

Avhandlingen dreier seg om å bearbeide teologiske og filosofiske problemstillinger i lys av egne livserfaringer. Om området ikke er det aller mest aktuelle i dagens filosofiske debatt, mener forfatteren selv at det likevel er viktig og vel egnet til å belyse visse fellesfaktorer av betydning for forholdet mellom disse to spesialvitenskaper. Emnevalget er imidlertid utsprunget av den spesielle interesse for temaet som framkommer i tittelen.

Forfatteren mener at nevnte problemstillinger best kan fikseres ved tekster av teologen og religionsfilosofen Rudolf Bultmann (1884-1976) og filosofen Martin Heidegger (1889-1976). Disse to tenkere er valgt, fordi de har vært til stor inspirasjon for doktorandens egne refleksjoner over livets eksistensielle spørsmål. Hvorledes behandler han så disse tekstene? Jo, han fører en samtale med tekstene, og lytter til røsten fra de forfattere som har skapt dem. Han diskuterer med de enkelte tenkere som om de var en samtidig av ham. Dermed blir han selv problematisert.
Sannsynligvis reiser avhandlingen vansker på grunn av den utradisjonelle sjangeren, nemlig den litterære form - dialogen. Likevel mener forfatteren at er det en avhandling hvor man kan tillate seg å anvende dialogsjangeren, må det nettopp være en filosofisk avhandling.

Den framstillingsform som er valgt, er nok ny i et doktorarbeide, men selvsagt ikke ny i filosofien. Som vi vet, så var jo litteratur og filosofi for de gamle grekere, om ikke to sider av samme sak, så to ulike måter å stille det samme grunnleggende etiske spørsmål på: Hvordan bør mennesket leve?

Et arbeid som dette kan forsvare sin plass, selv om det ikke tilfører enkeltvitenskapene noe nytt materiale innenfor deres vanlige områder. En kryssbestøvning kan i seg selv være like verdifull som fortsatt rendyrking av de mer velkjente spesialiteter. De store fellesområder mellom vitenskaper med nærbeslektede emner stiller sine egne problemer, og de kaller på en fornyet innsats.

Personalia:
Bjørn Olav Roaldseth er født i Oslo, men oppvokt i Ålesund. Han tok teologisk embetseksamen ved Teologisk fakultet, UiO i 1981.

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.11.2004, kl. 10:15, Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 1.

Kontaktpersoner:
Bjørn Olav Roaldseth, epost: bjorn.o.roaldseth@his.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side