Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Urinlekkasje etter svangerskap og fødsel

Guri Rørtveit   
Guri Rørtveit disputerer 30. januar for den medisinske doktorgraden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
"Urinary incontinence after pregnancy and childbirth".

Får kvinner urinlekkasje av å føde barn? Kan keisersnitt redusere risikoen for urinlekkasje etter fødsel? Disse, og flere andre spørsmål, blir forsøkt besvart i avhandlingen.

Nesten 28000 kvinner i Nord-Trøndelag svarte på et spørreskjema om urinlekkasje. 25% av alle kvinnene svarte at de hadde lekkasje i en eller annen grad. Forekomsten økte med økende alder. 7% hadde moderat eller alvorlig grad av lekkasje og svarte samtidig at de opplevde dette som et problem.

Barnefødsler blir betraktet som en risikofaktor for urinlekkasje av både fagfolk og lekfolk. Dette ble bekreftet i studien, men med viktige forbehold. For det første hadde barnefødsler en effekt på urinlekkasje bare blant yngre og middelaldrende kvinner. Blant kvinner 65 år og eldre var forekomsten like høy enten kvinnene hadde født barn eller ikke. For det andre ser det ut til at både svangerskapet og selve fødselen har betydning for urinlekkasje. Kvinner som hadde født kun med keisersnitt hadde mer lekkasje enn kvinner som ikke hadde født noen barn, mens kvinner som hadde født barn på vanlig måte hadde mest lekkasje. For det tredje kunne antatt skadelige forhold ved en vanlig fødsel, slik som stort barn, setefødsel, tangforløsning osv. ikke forklare den økte risikoen. En helt normal fødsel ser derfor ut til å være en viktig risikofaktor for urinlekkasje blant kvinner under 65 år.

Personalia:
Guri Rørtveit er fastlege i Bergen og stipendiat ved Seksjon for allmennmedisin ved Universitetet i Bergen. Hun tok cand. med. graden i Trondheim i 1991. Turnustjeneste ble gjennomført i Vesterålen, og hun har siden arbeidet som primærlege i Vesterålen og Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
29.01.2004, kl. 14:15. Oppgitt emne: Kan vitenskapelige funn om urininkontinens hos kvinner brukes i allmennpraksis?
Sted: Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.01.2004, kl. 09:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Guri Rørtveit, tlf. 55586141/00 (a)/55284721 (p) , epost: guri.rortveit@isf.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side