Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Beiting i gjengrodde enger

Line Rosef   
Cand.scient Line Rosef disputerer 23. april for dr. scient-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Restoration of species-poor grasslands - effects of different grazing regimes upon biodiversity and landscape diversity"

Undersøkelsen bygger på beiteforsøk med sau og storfe på gamle enger som har vært ute av drift i lengre tid, i Sunnfjord og Orkdal, samt studier av frøbanken under engene. Etter fire år med beite i forsøksområdene var det en svak økning i biologisk mangfold, men svært få av artene som økte i mengde indikerte tradisjonell drift. Dette tyder på at det er vanskelig å restaurere denne type artsfattig eng, og det er vanskelig å øke det biologiske mangfoldet, i hvert fall på kort sikt. Det viser hvor viktig det er å bevare de få intakte artsrike engene som fortsatt finnes. Det kan likevel være viktig å restaurere denne typen artsfattig gjengrodd eng fordi små områder ikke vil være nok for å bevare biologisk mangfold i fremtiden. Bevaring av det biologiske mangfoldet vil bare kunne gjennomføres ved å ha en mosaikk av ulike habitat på et landskapsnivå. Ved bruk av beitedyr holdes kulturlandskapet åpent og bidra til effektiv skjøtsel av større arealer. På lang sikt kan beitedrift av større areal øke det biologiske mangfoldet på landskapsnivå.

Personalia:
Line Rosef er født i 1971. Hun tok cand. scient eksamen i kvantitativ økologi ved Botanisk institutt, Universitetet i Bergen i 1996. Hun har jobbet på flere små prosjekter og ble i 1998 ansatt ved Høgskolen i Telemark, avdeling Bø. I 1999 ble hun ansatt som stipendiat ved Planteforsk Kvithamar, Stjørdal på et stipend fra Norges Forskningsråd. Veileder har vært Professor Arnfinn Skogen ved Institutt for Biologi ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.04.2004, kl. 10:15, Auditorium 4, Realfagbygget

Kontaktpersoner:
Line Rosef tlf. 74 82 96 43, epost: Line.Rosef@planteforsk.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side