Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Arkeologi og samfunn i Manica

Tore Walderhaug Sætersdal   
Tore Walderhaug Sætersdal disputerer torsdag 7. oktober for dr.art.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Places, people and ancestors. Arhaeology and society in Manica, Mozambique".

Avhandlingen tar for seg arkeologien i Manica provinsen i sentrale Mosambik. Området har aldri tidligere blitt undersøkt av arkeologer. Arbeidet fokuserer på bergkunst som i området er representert ved malinger i hellere og huler. 4 lokaliteter er utgravd som spenner over et tidsrom fra 3000 til 400 år før nåtid. Arbeidet tar for seg utviklingen i området i denne tidsperioden og fram til nåtid gjennom utgravinger, studier av skriftlige kilder samt etnografiske studier.

Arkeologiske lokaliteter med bergmalerier brukes i dag ofte som møtepunkter mellom denne verden og forfedrenes verden og inngår således som sentrale steder for ritualer i dagens samfunn der forfedrenes ånder har en sentral stilling. Dette stiller kulturminnevernet overfor spesielle utfordringer der både de arkeologiske lokalitetene og den nåværende rituelle og religiøse praksis skal respekteres og ivaretaes. Ikke-materiell kultur er derfor et like viktig fokus i avhandlingen som materiell kultur i form av arkeologisk materiale.

Med utgangspunkt i arbeidet i Mosambik tar avhandlingen også for seg prinsipielle spørsmål rundt arkeologiens rolle i forhold til menneskerettigheter og identitetsbygging i et utviklingsland. Dr.gradsprosjektet har i ettertid ledet til et større regionalt NORAD støttet program innen arkeologisk forskning og kulturminnevern. Dette prosjektet ledes av Riksantikvaren i Mosambik med deltagelse fra UiB, Sør-Afrika, Zimbabwe og Malawi. Senter for Utviklingsstudier ved UiB står for den daglige drift av prosjektet.

Personalia:
Tore Walderhaug Sætersdal er født i 1955 i Bergen. Han ble Cand.Philol. i arkeologi ved UiB i 1995. Hovedfaget bygget på materielle kulturstudier blant Makondefolket i Tanzania. Sætersdal var NFR stipendiat ved Arkeologisk institutt fra 1997 til 2001 og har siden vært tilknyttet Senter for Utviklingsstudier ved UiB som forsker.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.10.2004, kl. 14:15, Auditorium B, Sydneshaugen skole.

Kontaktpersoner:
Tore Walderhaug Sætersdal, tlf: 55 589323, mob: 450 65137 , epost: tore.satersdal@sfu.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side