Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Forståelsesproblemer i fagtekster

Ingrid Simonnæs   
Ingrid Simonnæs disputerer 19. mars for dr.art. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Verstehensprobleme bei Fachtexten. Zu Begriffssystemen und Paraphrasen als Visualisierungs- bzw. Verbalisierungsinstrumente in der Kommunikation zwischen Fachmann und Laien. Eine Untersuchung anhand gerichtlicher Entscheidungen"

Avhandlingen ligger i skjæringspunktet mellom språkvitenskap og rettsvitenskap. Her analyseres begrepssystem (begrepsrelasjoner) og parafraser (reformuleringer) som to kommunikative strategier ved forståelsesproblemer hos ikke-fagmannen i møte med juridiske tekster (rettsavgjørelser).

Mottakergruppen for slike tekster er sammensatt av fagfolk og ikke-fagfolk, noe som avsender bør ta hensyn til dersom kommunikasjonen skal lykkes. Derfor er det på langt nær tilstrekkelig å kjenne det som i språkvitenskapen kalles for betydning. I tillegg kreves det faglig innsikt i de begrep og begrepssystem som ligger til grunn. Analysen viser bl.a. at hensynet til mottakergruppen fører til mindre bruk av reformuleringer i rettsavgjørelser fra siste instans (Høyesterett).

I dagens samfunn, med stadig økende spesialisering innenfor arbeidslivet, vil de fleste av oss møte nettopp slike kommunikasjonssituasjoner: noen ganger er vi fagmannen, andre ganger ikke. Begrepssystem kan da være en god innfallsport til å forstå sammenhengene på et fagområde som hittil var heller ukjent for oss, og reformuleringer kan bidra til å bygge bro mellom faguttrykket og den bakenforliggende kunnskap på et gitt område.

Personalia:
Ingrid Simonnæs er født i Bern (Sveits) i 1942. Hun ble cand. philol. ved Universitetet i Bergen i 1971, der hun var vitenskapelig assistent ved Tysk Institutt frem til 1973. Siden 1973 har hun vært ansatt ved Norges Handelshøyskole, først som amanuensis og siden 1985 som førsteamanuensis i tysk.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.03.2004, kl. 10:15, Aud. B, Sydneshaugen skole

Kontaktpersoner:
Ingrid Simonnæs, tlf. 55 95 93 33, epost: Ingrid.Simonnas@nhh.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side