Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Idrett og god sportsånd

Tor Stornes   
Cand. Idr. Tor Stornes disputerer fredag 26. mars for Dr. philos graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

"Socio-moral behaviour in sport. An investigation of perceptions of sportspersonship in handball related to important factors of socio-moral influence."

Avhandlingen tar sikte på å belyse konkurranseutøveres oppfatning av god sportsånd i lagidretten håndball og undersøke sammenhengen mellom sosial-moralsk atferd og ulike sentrale påvirkningsfaktorer i denne idrettskonteksten. Avhandlingen presenterer data som er innhentet gjennom deltagende observasjon av et elite håndball-lag over en periode på 2 år og via en survey undersøkelse blant 440 håndballgutter i aldersgruppen 14 til 16 år. Avhandlingen viser at moralsk tankesett i idrett ofte skiller seg fra allmenne moraloppfatninger i samfunnet. Man snakker gjerne om en idrettsmoral i parentes. For eliteutøveren synes de rette handlingene å innebære å utnytte de muligheter som de ytre betingelsene gir. Spiller man f. eks i mindretall i en utvisningsperiode, så søker man frikast for å trekke ut tiden til tross for reglene da brytes. Slik sett blir idrettens moral ofte å finne gode løsninger på praktiske problem. Moralske handlemåter synes derfor å erstattes av mer konvensjonelle handlinger som rettferdiggjøres ved å oppfattes som en del av en felles forståelse blant alle spillere. Hovedfunnene i survey-undersøkelsen viser at sportsånd også blant håndballungdom kan innebære negativ atferd som tillegges positive karakteristika. Eksempelvis er bruk av instrumentell aggresjon som en vinnerstrategi, svært vanlig og akseptert oppførsel. Resultatene viser imidlertid at ungdomsidretten slik sett kan bli en arena hvor spillere kan ta ut sine aggressive tilbøyeligheter på bekostning av respekten for motstanderne.

Resultatene viser videre at god sportsånd i første rekke samsvarer med en oppfatning av idrett som arena for læring og utvikling av ferdigheter etter egne forutsetninger. Sportsånd synes dessuten å kunne fremmes via demokratiske og sosialt støttende trenerstiler, samt å være inkludert i en idrettskultur som legger vekt på personlig utvikling og framgang.

Personalia:
Tor Stornes er født i 1949 og har vokst opp i Oslo. Etter avlagt hovedfagseksamen ved Norges Idrettshøgskole i 1979 har Stornes arbeidet med utdanning av kroppsøvingslærere ved Høgskolen i Stavanger. Siden 1998 har Stornes vært tilsatt som forsker ved Senter for Atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
25.03.2004, kl. 16:15. Selvvalgt emne: "Motivation and socio-moral behaviour in sport. An achievement goal approach. From theory to instructional practices."
25.03.2004, kl. 17:15. Oppgitt emne: "Theoretical aspects of social-moral development in sport. Are there any gender differences?"
Sted: Auditoriet, Christiesgt. 12, 1. etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.03.2004, kl. 10:15, Auditoriet, Christiesgt. 12, 1. etg

Kontaktpersoner:
Tor Stornes, tlf. 51 83 29 21 / 51 54 27 06, epost: tor.stornes@saf.his.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side