Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Regulering og dynamikk av strukturen til enzymer

Knut Teigen   
Cand. scient. Knut Teigen disputerer fredag 13. februar for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Structural and Functional Aspects of Pterin-Binding Enzymes - A Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy and Molecular Modeling Study"

Doktorgraden handler om regulering og dynamikk av strukturen til enzymer. Denne kunnskapen er viktig for å forstå enzymenes funksjon og for hvordan enzymfeil kan føre til sykdom. Studiet tar i hovedsak for seg struktur og funksjon av en gruppe enzymer som går under navnet aromatiske aminosyre hydroksylaser. Disse enzymene er vitale for syntesen av nevrotransmittere og for nedbrytningen av fenylalanin i blodet. Studiet har særlig tatt for seg ett av disse enzymene, fenylalanin hydroksylase, hvor feil i strukturen gir opphav til Føllings sykdom. Dette enzymet er nøye regulert i kroppen for å holde nivået av den essensielle aminosyren fenylalanin på et korrekt nivå. Ved starten av dette arbeidet var strukturen av fenylalanin hydroksylase kjent, men en visste likevel ikke hvordan komplekset av enzymet sammen med fenylalanin så ut. Strukturen av dette komplekset er nå løst i det foreliggende arbeidet. Arbeidsmetoden har vært molekylær modellering kombinert med kjernemagnetisk resonans-spektroskopi og andre biofysikalske metoder. Ved siden av å vise hvordan komplekset ser ut, har en også vært i stand til å simulere hvordan binding av fenylalanin endrer de dynamiske egenskapene av strukturen. Kunnskapen fra dette arbeidet har hjulpet i forståelsen av regulering og funksjon av fenylalanin hydroksylase. I tillegg har andre regulatoriske egenskaper ved enzymet blitt studert.

I utviklingen av nye legemidler er en interessert i å finne medikamenter som er så spesifikke som mulig for å unngå uønskede bivirkninger. Ved Føllings sykdom kan en tenke seg å selektivt påvirke enzymet fenylalanin hydroksylase. I en spesiell pasientgruppe kan dette gjøres ved å tilsette en kofaktor som vil føre til økt aktivitet av enzymet. Problemet med denne kofaktoren er at den samtidig vil påvirke andre enzymer i kroppen. I dette studiet har kunnskapen om strukturen til forskjellige enzymer som binder samme kofaktor blitt brukt for å finne spesifikke forskjeller i hvordan de binder til denne. Kunnskapen om disse forskjellene kan benyttes i utviklingen av selektive kofaktor analoger som kan anvendes til selektiv påvirkning av de forskjellige enzymene.

Personalia:
Knut Teigen er født i Bergen i 1974. Tok hovedfag i molekylærbiologi ved UiB i 2000. Stipendiat ved Institutt for Biomedisin, Medisinsk Fakultet 2000-2004 som innbefattet et 6 måneders opphold ved National Institutes of Health i USA. Fortsetter på Institutt for Biomedisin som post doc lønnet av Norges Forskningsråd etter avlagt dr grad.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.02.2004, kl. 11:15. Oppgitt emne: "A critical comparison of experimental and theoretical elucidation of protein structure and dynamics."
Sted: Auditorium 2, Bygg for Biologiske Basalfag.

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.02.2004, kl. 09:15, Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag.

Kontaktpersoner:
Knut Teigen, tlf. 55 58 63 28, epost: knut.teigen@biomed.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side