Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Lokalisering av oppmerksomhetsfunksjoner i hjernen

Tormod Thomsen   
Cand.psychol. Tormod Thomsen disputerer 20. august for dr.psychol.-graden ved Det psykologiske fakultet, Universitet i Bergen med avhandlingen:

"Localization of attention in the brain"

Avhandlingen retter søkelyset på hvilke områder i hjernen som er involvert i styring av oppmerksomhet. Ved hjelp av funksjonell magnet resonans tomografi (fMRI), som er en relativt ny teknikk for studier av hjernefunksjon, har det vært gjennomført 3 eksperimentelle studier for å finne ut hvilke områder i hjernen som er involvert i styring og kontroll av oppmerksomhet.

Resultatene viser at områder i fremre del av hjernen er av avgjørende betydning for evnen til å kunne fokusere oppmerksomheten mot bestemte informasjonskilder i omgivelsene. Dette er en viktig egenskap for mange dagligdagse funksjoner. Kunnskap om hvilke områder i hjernen som er kritiske for denne egenskapen har betydning både for å øke den generelle forståelsen for hvordan hjernen arbeider, og for forståelsen av f.eks. barn med oppmerksomhetsforstyrrelser (ADHD) og psykiske lidelser som schizofreni og depresjon.

Personalia:
Tormod Thomsen er født i Bergen 13.03.1972. Han avla psykologisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1999. Han har fra 2000 vært stipendiat ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Seksjon for kognitiv nevrovitenskap. Doktorgradsarbeidet har vært gjennomført innenfor rammene av professor Kenneth Hugdahl sin forskergruppe.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
19.08.2004, kl. 16:15. Oppgitt emne: "How the neuroscience of attention contributes to the psychology of attention"
Sted: Auditoriet, Christiesgt. 12, 1. etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.08.2004, kl. 10:15, Auditoriet, Christiesgt. 12, 1. etg

Kontaktpersoner:
Tormod Thomsen. tlf. 55 38 99 77 (a) / 41 41 34 23 (mob)
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side