Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Fordøyelse i fiskelarver?

Sigurd K. Tonheim   
Cand. Scient. Sigurd K. Tonheim disputerer 4. oktober for Dr. Scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Protein digestion and postprandial amino acid utilisation in stomach-less marine fish larvae".

Det er store forventninger knyttet til etablering av oppdrett på marine arter i Norge. En forutsetning for at dette skal kunne skje er forutsigbar og kostnadseffektiv produksjon av yngel. Utgangspunkt for studiet har vært at de fleste marine fiskearter ennå ikke har utviklet mage i det opplagsnæringen er oppbrukt og larvene må begynne å spise. Magen er viktig for fordøyelse av protein. Fravær av mage kan derfor være en viktig årsak til at marine fiskelarver ikke er i stand til å vokse og overleve dersom de kun fôres med tørrfôr. Marine fiskelarver fôres derfor med levende dyreplankton den første tiden, noe som kompliserer og fordyrer kommersiell yngelproduksjon. Laks som har et ferdig utviklet fordøyelsessystem ved startfôring aksepterer derimot tørrfôr. Målet med studiet har vært å gi økt forståelse for proteinfordøyelsen i fiskelarver for å bidra til utvikling av tørrfôr som kan benyttes til marine larver fra startfôring. Et gjennombrudd innen utvikling av et slikt fôr vil være et viktig stimuli for kommersielle produksjonen av marin fisk.

En viktig del av arbeidet har vært å utvikle en metode for sondefôring av fiskelarver og å lage et radioaktivt merket modellprotein for å kunne oppnå presis informasjon om proteinfordøyelsen i larver. Studiet har imidlertid også generert biologiske data som underbygger hypotesen om at proteinfordøyelsen er en begrensende faktor for utnyttelse av diettprotein hos fiskelarver. Det ble vist at larver som ennå ikke hadde utviklet mage utnyttet modellproteinet dårlig sammenlignet med eldre stadier. Det ble videre vist at dersom modellproteinet før sondefôring gjennomgikk en kunstig fordøyelse lik den som foregår i magen, ble proteinet utnyttet like effektivt i larver som i kveite med funksjonell mage.

Studiet har vært en del av et større forskningsprosjekt, "Nutrition in larvae and juveniles of the Atlantic halibut" og sluttrapporten kan leses på www.nifes.no. Arbeidet vil imidlertid bli fulgt opp i et nytt prosjekt som er finansiert av forskningsrådet og fôrprodusenten Maripro AS.

Personalia:
Sigurd K. Tonheim er født i Ålesund, 1970. Han fullførte Cand. Scient. graden ved Zoologisk institutt, Universitetet i Bergen i 1999 og har siden 2000 vært ansatt ved NIFES (nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning).

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.10.2004, kl. 12:00, NIFES, Nordnesboder 3, 4.etg.

Kontaktpersoner:
Sigurd K. Tonheim, tlf. 55 90 51 33 , epost: sigurd.tonheim@nifes.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side