Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Psykososialt skolemiljø og subjektive helseplager

Torbjørn Torsheim   
Torbjørn Torsheim disputerer 23. jan. 2004 for Dr. psychol graden ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Student role strain and subjective health complaints: Individual, contextual, and longitudinal perspectives»

Avhandlingen tar for seg forholdet mellom ungdoms (11-15 år) opplevde psykososiale skolemiljø og subjektive helseplager. Tidligere studier har vist at subjektive helseplager som hodepine, rygg-og magesmerter forekommer jevnlig i en stor andel av ungdomsbefolkningen, men kunnskapen om risikofaktorene for slike plager har lenge vært utilstrekkelig. Hovedfunnet i avhandlingen er at ungdom som opplever et lite støttende klassemiljø, og høye krav på skolen har et høyere nivå av subjektive helseplager. I en studie som fulgte skoleungdom over tid, ble det funnet at lav sosial støtte og høye opplevde krav på skolen var forbundet med endring til et høyere nivå av subjektive helseplager 12 måneder senere. Avhandlingen bygger på to større nasjonale undersøkelser som ble gjennomført ved Hemil-senteret (UiB) i årene 1997 og 1998. Samlet gir avhandlingen holdepunkter for at et ugunstig psykososialt skolemiljø kan være blant risikofaktorene for subjektive helseplager blant ungdom.

Personalia:
Torbjørn Torsheim er født i 1967 og har vokst opp i Bergen. Etter avlagt cand.psychol grad i 1997 arbeidet Torsheim i to år som vitenskapelig assistent ved Hemil-senteret, før han i 1999 fikk dr.stipend fra NFR. For tiden arbeider Torsheim som forsker ved Hemil-senteret.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
22.01.2004, kl. 17:15. Selvvalgt emne: "Har ungdoms nivå av plager økt i løpet av de siste tiårene? -Sekulære trender i subjektive helseplager 1985-2001"
22.01.2004, kl. 16:15. Oppgitt emne: "Er subjektive helseplager konvertering av psykologiske problemer?"
Sted: Auditorium, Cristiesgt. 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.01.2004, kl. 10:15, Auditorium, Cristiesgt. 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Torbjørn Torsheim, tlf. 55 58 33 01, epost: torbjoern.torsheim@psych.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side