Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Aksjonærenes myndighetsmisbruk

Filip Truyen   
Førsteamanuensis Filip Truyen disputerer fredag 24. september 2004 for dr. juris-graden ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Aksjonærenes myndighetsmisbruk, - en studie av asl./asal. § 5-21 og uskrevne misbruksprinsipper"

I aksje- og allmennaksjeloven er det en generalklausul, § 5-21, som regulerer hvilke beslutninger som kan treffes med flertallsvedtak på generalforsamlingen. Det sentrale vurderingstemaet i generalklausulen er vilkåret "urimelig". I mange tilfeller foretas denne vurderingen i dag med utgangspunkt i et "skipperskjønn". Dette er en dårlig løsning på et område hvor det er ønskelig med forutberegnelighet. Et av avhandlingens hovedformål er derfor å utarbeide retningslinjer for når en beslutning er urimelig. Dette beror i stor grad på en formålsorientert tolkning. Spørsmålet er hvor langt minoritetsvernet går på bekostning av hensynet til fleksibilitet og gevinstmaksimering.

På denne bakgrunn foretas det både en prinsipiell og praktisk tilnærming til emnet. Aksjeselskapsrettslige grunnbegreper som likhetsprinsippet og vinningsformålet står sentralt. Ut fra slike overordnede prinsipper utarbeider forfatteren en generell vurderingsnorm som består av en inngrepsterskel og et saklighetsvilkår. Dette bidrar til å forenkle urimelighetsvurderingen. En slik oppdeling får dessuten betydning for plassering av bevisbyrde. Normalt er det aksjeminoriteten som må saksøke selskapet, og minoriteten bærer derfor i utgangspunktet også bevisbyrden for myndighetsmisbruket. I avhandlingen argumenteres det for at selskapet bør bære bevisbyrden for saklighetsvilkåret. Dermed styrkes minoritetsvernet samtidig som man sikrer stor fleksibilitet til å velge den løsning som er forretningmessig optimal.

Forfatteren drøfter spørsmål som er aktuelle i alt fra små familieselskaper til store børsnoterte foretak. Emnet berører blant annet skranker ved handel mellom selskapet og aksjonærene, skranker ved fastsettelse av honorarer til tillitsvalgte, adgangen til å foreta rettede emisjoner, muligheten til å foreta en fusjon som innbærer verdioverføring til andre aksjonærer eller tredjemenn, mulighet til å "sulte ut" aksjonærer og aksjeminoritetens adgang til å blokkere en kapitalutvidelse.

Personalia:
Filip Truyen er født i 1965, og er fra Oslo. Han ble cand. jur. i 1991. I 1991-1993 arbeidet han i Justisdepartementets Lovavdeling, og i 1993-1995 var han advokat hos Regjeringsadvokaten. I 1995-2000 arbeidet han som lagdommer ved Gulating lagmannsrett. Fra 2000 har Truyen vært ansatt ved Det juridiske fakultet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.09.2004, kl. 16:15. Oppgitt emne: "Likhetsprinsippet i artikkel 42 i Det annet selskapsdirektiv, særlig ved aksjeemisjoner og ved utdeling"
Sted: Auditorium 2, jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.09.2004, kl. 10:15, Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1.

Kontaktpersoner:
Filip Truyen, tlf. 55 58 95 91, epost: filip.truyen@jur.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det juridiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side