Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Bivirkninger fra metaller brukt i tannfyllinger

Jan Sverre Vamnes   
Jan Sverre Vamnes disputerer 4.juni for den medisinske doktorgraden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Adverse clinical effects of dental biomaterials. Observations and diagnostics related to metals"

Metaller er aktuelle for flere typer tannerstatninger, selv om plastmaterialer har blitt vanligere enn før. Bivirkninger regnes som sjeldne, men til gjengjeld er det mange mennesker som får tannerstatninger i løpet av livet. Bivirkningene har særlig vært forbundet med tannfyllingsmaterialet amalgam som inneholder kvikksølv. Andre metaller, for eksempel gull som er mye brukt i kroner og broer, kan også gi bivirkninger. Avhandlingen tar utgangspunkt i pasientutredningen ved "Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer". Denne gruppen ble etablert i 1993 og undersøker pasienter med plager i forbindelse med tannmaterialer. Det dreier seg om et bredt spekter plager der enten pasienten selv eller helsepersonell mistenker at det er en sammenheng. Vanlige medisinske undersøkelser kunne vanligvis ikke gi klare svar angående sammenheng. En spesiell test for å måle kvikksølv viste ikke tydelig sammenhenger mellom helsetilstand og kvikksølvverdier i denne undersøkelsen, men amalgamfyllinger øker kvikksølvnivået og fjerning av fyllingene reduserer det.

Allergi i form av kontakteksem er en aktuell reaksjon hos mennesker som er følsomme for visse stoffer. Mange av pasientene hadde positiv allergitest (lappetest på hud) mot gull. Ofte var det riktignok ingen kliniske tegn på kontaktallergi, men i noen tilfeller forsvant symptomer og plager i munnhulen etter at gull ble erstattet av andre materialer. Laboratorieforsøk der hvite blodlegemer fra en blodprøve ble utsatt for gull viste samsvar med forekomsten av gullallergi påvist med lappetest. Dette viser at det er mulig å utvikle enklere tester som kan være et supplement til den vanlige lappetesten.

Personalia:
Jan Sverre Vamnes er født i 1952 og oppvokst i Oslo og Asker. I 1978 tok han medisinsk embetseksamen ved Universität Zürich, Sveits. Han er spesialist i anestesiologi siden 1984. Fra 1986 - 2003 arbeidet han som overlege i anestesi ved Haukeland sykehus og er nå ansatt ved Sykehuset Østfold Fredrikstad. Vamnes var lege ved "Bivirkningsgruppen" og stipendiat ved Det odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen fra 1993-1997.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.06.2004, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Kritisk vurdering av alternative metoder for diagnose av amalgamrelaterte sykdommer."
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.06.2004, kl. 10:15, Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Jan Sverre Vamnes, tlf. 55586267, epost: jvamnes@online.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side