Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Infeksjonsrisiko ved blodsykdommer behandlet med kjemoterapi

Øystein Wendelbo disputerer 19.11. 2004 for dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Risk of infections in hospitalized patients receiving intensive chemotherapy for hematologic malignancies; immunological characterization, microbiological studies and possible effects of infections on leukemic cells."

Avhandlingen omhandler risiko for infeksjoner hos pasienter som får intensiv (høye doser) cellegiftbehandling mot ulike former for blodkreft.

Intensiv cellegiftbehandling påvirker både sykdommen og kroppens immunsystem. Behandlingen medfører at sykdommen går tilbake, men samtidig blir kroppens immunsystem forbigående svekket. Denne svekkelsen av kroppens forsvar er sterkest i ukene like etter cellegiftbehandlingen inntil kroppen bygger seg opp igjen. I denne perioden er pasienten spesielt utsatt for infeksjoner som kan få et svært alvorlig forløp; behandlingen representerer derfor en kalkulert risiko på veien mot å bli frisk. I denne perioden behandles pasientene i isolat for å redusere infeksjonsrisikoen, og kraftige doser antibiotika blir for de aller fleste pasientene nødvendig for å slå ned de infeksjonene som utvikler seg hos nesten alle disse pasientne.

Dr. Wendelbo har i sin avhandling studert hvordan immunsystemet svekkes av cellegiftbehandlingen, og hvordan kroppen bygger opp igjen sitt forsvarssystem. Både varighet og grad av svekkelse varierer mellom pasientene; dette er vist i avhandlingen blant annet ved å sammenligne pasienter med akutt leukemi og pasienter som får transplantasjon med egne beinmargceller som en del av behandlingen for beinmargskreft. Videre har man også vist at sykehusmiljøet kan representere en trussel på grunn av spredning av bakterier som er blitt motstandsdyktige mot antibiotika. Man studerte hvordan slike mikrober forekom ved Haukeland Universitetssykehus over en begrenset tidsperiode; samtidig bør det framheves at isoleringen av disse spesielle pasientene gjorde ingen av disse fikk infeksjoner med slike bakterier. Til sist har man studert hvordan mikrober ikke bare stimulerer immunsystemet, men også kan påvirke kreftcellene og muligens også forløpet av kreftsykdommen hos spesielle pasienter.

Sett under ett illustrerer avhandlingen hvor sammensatt, komplisert og i verste fall risikofylt situasjonen er for kreftpasienter som blir behandlet med høye doser cellegift. Selv om behandlingen kan være risikofylt er den likevel en nødvendig veg fram mot en mulighet for sykdomskontroll og i beste fall helbredelse av kreftsykdommen.

Personalia:
Øystein Wendelbo er født i 1962 og tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1991. Han er nå overlege ved Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.11.2004, kl. 09:15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag.

Kontaktpersoner:
Øystein Wendelbo, tlf. 91595130, epost: oystein.wendelbo@helse-bergen.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side