Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Intellektuelle i eksil: integrering og eksludering

Line Alice Ytrehus   
Line Alice Ytrehus disputerer fredag 4.juni for dr.art.graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Intellektuelle i eksil. Integrering og ekskludering i et livsverdenperspektiv."

Temaet for avhandlingen er intellektuelle flyktningers integrering i Norge med utgangspunkt i hvordan de selv opplever sin situasjon. Avhandlingen fokuserer på individets erfaringer, forventninger og tolkninger. Hvilke tilpasningsstrategier tyr den enkelte til, og hvilke handlingsrom opplever de at de har? Intellektuelle er her personer som får en rolle som rådgivere, koordinatorer og/eller talspersoner for andre, eller som blir pekt ut som intellektuelle i et minoritetsmiljø. De intellektuelle som er intervjuet, har erfart ulike grader av integrering. Integrasjon betyr imidlertid forskjellige ting for forskjellige personer og i ulike situasjoner. Noen ønsker integrering, men klarer det ikke. Andre verken ønsker eller forventer å bli en naturalisert del av det norske samfunnet. På den annen side kan manglende vilje til integrasjon beskytte mot opplevelsen av nederlag i det norske samfunnet. Det gir rom for å tolerere skuffelser i hverdagen og kan dermed bidra til å gjøre den enkelte mer tilpasningsdyktig. Hvilken form for integrasjon og tilpasning som er ønskelig og ideelt for den enkelte flyktning vil variere, og likeledes hvordan flyktningen vektlegger integrasjonens økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle aspekter. Like muligheter på det økonomiske området ser imidlertid ut til å være et ideal som er felles. Selv om integrasjon forutsetter en læringsprosess, avhenger integrering ikke bare av flyktningens vilje og motivasjon. Analysen, som baserer seg på kvalitative intervju, litterære tekster skrevet av flyktninger i Norge og statistikk fra Statistisk Sentralbyrå, viser at sosiale prosesser som virker ekskluderende er vel så sterke som de integrerende. Prosjektet har vært en del av det tverrfaglige forskningsprosjektet Det nye ved Senter for Kulturstudier.

Personalia:
Line Alice Ytrehus er født i Oslo og for det meste oppvokst i Bergen, men hun har også bodd i Nederland, India, Spania, Belgia og Frankrike. Hun er cand. philol. med hovedfag i folkloristikk fra universitetet i Bergen i 1994. Etter en periode med oppdragsforskning, ble hun ansatt som universitetsstipendiat ved Senter for Kulturstudier fra 1999. Hun har redigert tre antologier og publisert en rekke artikler, bl.a. om våre forestillinger om den andre, etnisitet og forskningsetikk. Ytrehus deltar i flere internasjonale og internasjonale forskernettverk, og fra 1998 til 2002 var hun daglig leder for et nordisk stipendiatnettverk for studier av etnisk kompleksitet (ETKOM).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.06.2004, kl. 16:30. Oppgitt emne: "Feministisk teori mellom det lokale og det globale. Hvilken betydning har kjønn for posisjoner på en transnasjonal arena?"
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.06.2004, kl. 10:15, Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Kontaktpersoner:
Line A.Ytrehus, tlf. 55280896 , epost: line.ytrehus@sek.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side