Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Psykososialt stress og mental helse hos voksne og ungdom i Romania

Delia Bancila   
Delia Bancila disputerer 19.desember for PhD graden ved Det Psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Psychosocial stress and distress in Romanian adolescents and adults”

Avhandlingen inngår som del av prosjektet ”The social environment’s influence on health and well-being ” som har pågått siden 1996 under ledelse av Professor Maurice Mittelmark ved Universitetet i Bergen. Denne avhandlingen studerer sammenhengene mellom to spesifikke stressorer (stress i nære relasjoner og daglige bekymringer) og mental fungering. I den empiriske analysen tas det hensyn til individuelle forskjeller i mestringsevne og tilgang på sosial støtte. Videre studeres effektene av alder og kjønn på sammenhengene mellom stressorene og psykisk fungering. I analysene benyttes det data fra et tilfeldig utvalg av voksne i alderen 25 til 79 år bosatt i byen Sibiu i Romania, og fra et tilfeldig utvalg av ungdom mellom 13 og 19 år fra skoler i Bucuresti.

Resultatene viser at stress i nære relasjoner, hverdagslige bekymringer og sosial støtte har ulike og spesifikke effekter på psykologisk fungering. Over tid er stress i nære relasjoner sterkere relatert til angst enn til depresjon, mens stress fra hverdagslige bekymringer har en ikke-spesifikk sammenheng med både angst og depresjon. Mestringsevne og sosial støtte spiller viktige, men ulike roller i håndteringen av stress hos både voksne og ungdom. Prosessene som leder fra stress til nedsatt psykologisk fungering blir også påvirket av kjønn, men ikke på samme måte for ungdom som for voksne.

Avhandlingen konkluderer med at stress i nære relasjoner er en signifikant risikofaktor for redusert mental helse, uavhengig av alder og kjønn. Det er likevel forskjeller i mønsteret mellom stressorene, mestringsressurser og mental fungering hos voksne og ungdom. Resultatene har stor betydning for det helsefremmende arbeidet. I voksenbefolkningen generelt, kan det mellommenneskelige konfliktnivået reduseres ved å øke kunnskapen om mellommenneskelige relasjoner og ved å øke mestringsforventingene hos aktørene. For ungdomsgruppen vil trening i stressmestring hjemme og i skolen kunne resultere i bedre mestringsevne og en bedret evne til å søke og motta støtte i deres sosiale nettverk.

Personalia:
Delia Bancila er født i Romania 1960. Hun avla psykologisk embetseksamen ved universitetet i Bucharest i 1985. I tiden 1990 – 2000 var hun tilknyttet det internasjonale nettverket for helsefremmende arbeid og utdanning i Romania og har siden 1995 vært et aktivt medlem av organisasjonen ”Youth for Youth Foundation Romania”. Hun tok mastergrad i helsefremmende arbeid ved Universitetet i Bergen i 2000. Deretter fikk hun fire år doktorgradsprogrammet med finansiering av Norsk Kvote Programmet. Professor Maurice Mittelmark har vært faglig veileder under doktorgradsarbeidet. Delia Bancila er i dag midlertidig ansatt ved Institutt for helse og utdanning ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
19.12.2005, kl. 10:15. Oppgitt emne: ”The Relationship between Interpersonal Stress and Psychological Distress: The Case for Differentiating between General and Specific Associations”
Sted: Auditoriet, Christiesgt. 12, 1. etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.12.2005, kl. 12:15, Auditoriet, Christiesgt. 12, 1. etg

Kontaktpersoner:
Delia Bancila, tlf.: 55589969, epost: Delia.Bancila@psyhp.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side