Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Nyrefunksjon målt ved hjelp av opptak av små proteiner

Dadash Baran   
Dadash Baran disputerer 2. desember 2005 for PhD-graden med avhandlingen:

“Proximal tubular topography and function studied by uptake of filtered polypeptides in the rat kidney.”

Nyren består hovedsakelig av nefroner (glomeruli og tubuli), som renser blodplasma for avfallsstoff. Hver menneskenyre har ca. 1 million nefroner. Hele kroppens blodvolum (ca. 5 liter) passeres nyrene i løpet av 3 til 4 minutter. I hver passasje fjernes 1/5 del av avfallstoff fra blodplasma, og konsentrasjonen av salt og vann i plasma reguleres. Nyrefunksjon kan vurderes ved måling av glomerulær filtrasjonshastighet (GFR). I lengre tid har det vært diskutert hvorvidt en akutt eller en kronisk forandring av saltinntak kan forandre GFR ulikt i nefroner i overfladiske og dype soner av nyrebarken. I vår forskningsgruppe er det blitt utviklet en enkel metode for måling av sone-GFR basert på komplett opptak i tubuli av fritt filtrerbare små proteiner som Aprotinin (MW: 6.5 kDa) og Cystatin C (MW: 13 kDa). Sone-GFR målingene gir trolig en underestimering i dype soner på grunn av et mer overfladisk opptakssted enn filtrasjonssted for disse proteinene.

I denne studien er det kartlagt tubulært opptakssted for Aprotinin og Cystatin C i forhold til filtrasjonssted og har målt den filtrerte andelen i dyp sone som blir overført til og registrert i en mer overfladisk sone. Resultatene kan benyttes til vurdering/korreksjon av GFR-målinger i nefroner i forskjellige soner i ulike situasjoner, for eksempel varierende salt-inntak.

Personalia:
Dadash Baran er født og oppvokst i Nord-Iran. Han er utdannet cand.mag. i biologi fra 1992 og senere cand.med. fra 1998 ved Universitetet i Bergen. PhD-arbeidet er utført ved Institutt for biomedisin, Seksjon for fysiologi ved Universitetet i Bergen under veiledning av professor dr.med. Knut Aukland og 1.amanuensis dr.med. Olav Tenstad.

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.12.2005, kl. 10.30, Auditorium,1, Bygg for biologiske basalfag. Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Dadash Baran,tlf: 55586409, epost: dadash.baran@fys.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side