Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Svangerskapsrelatert psykisk sykdom

Jan Øystein Berle   
Jan Øystein Berle disputerer 9. desember for den medisinske doktorgrad ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”The pregnancy and postpartum periods: studies of foetal growth, anxiety and depression”.

Avhandlingen omfatter fire internasjonalt publiserte artikler. Den første artikkelen er en undersøkelse fra Bergen med utprøving av et selvutfyllingsskjema for depresjons-symptomer hos kvinner etter fødsel. Skjemaet egner seg godt til å fange opp depresjoner i denne gruppen. En forekomst av depresjon etter fødsel på ti prosent ble funnet. Dette samsvarer godt med studier fra andre land.

Den andre artikkelen omhandler en farmakologisk studie av deprimerte kvinner som ammer og deres barn under behandling med antidepressive medikamenter. Overgang av antidepressiver fra morsmelk til barnet viste at bare svært små mengder medikament ble overført. Bruk av antidepressiver hos kvinner etter fødsel ble funnet vel forenlig med amming dersom det ellers var indikasjon for slik behandling.

I den tredje artikkelen ble sammenhengen mellom angstlidelse og depresjon i svangerskapet og forhold omkring fødselen som svangerskapslengde, fødselsvekt og Apgar skår undersøkt. Apgar skår er et mål for hjertefrekvens, respirasjon, reflekser, muskeltonus og perifer sirkulasjon hos den nyfødte. Kvinner med angstlidelse i svangerskapet fikk barn med noe lavere Apgar skår, men sammenhengen var svak og representerte ingen risiko for det enkelte barn.

Den fjerde artikkelen beskriver hvilken betydning veksthemning i svangerskapet kan ha 20-30 år senere. Veksthemning viste seg å være en signifikant risikofaktor for angstlidelse, depresjon, utdanningsprestasjoner og generelt dårligere fungering i ung voksen alder. Sammenhengene var imidlertid så svake at de ikke representerte noen stor risiko for den enkelte.

Mens artikkel 1 og 2 baserer seg på selvstendig innsamlede materialer, er artikkel 3 og 4 koblinger mellom en stor befolkningsstudie i Nord-Trøndelag (HUNT-2) og Medisinsk fødselsregister.

Personalia:
Jan Øystein Berle har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Oslo i 1981 og ble spesialist i psykiatri i 1988. Han arbeider nå ved Forskningsenheten, Sandviken psykiatriske universitetssykehus, Helse Bergen HF. Arbeidet utgår fra Institutt for klinisk medisin, Seksjon for psykiatri og Regionsenter for Barn og unges psykiske helse i Helseregion Vest, begge ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.12.2005, kl. 16:15. Oppgitt emne: "Behandling av milde og alvorlige depresjoner i svangerskapet og etter fødselen. Betydning for kvinnen og barnet på kort og lang sikt."
Sted: Auditorium 2, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.12.2005, kl. 11:30, Auditorium 2, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Jan Øystein Berle, epost: jan.berle@psyk.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side