Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Turbulens – gass og varmeoverføring mellom hav og atmosfære

Lars Inge Enstad   
Lars Inge Enstad disputerer fredag 28. oktober for dr. scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Turbulent heat/mass transfer at oceanic interfaces”

Turbulens i havet er en viktig faktor i gass og varmeoverføring mellom hav og atmosfære og mellom væsker av forskjellig tetthet. Det er viktig å vite hvordan turbulens blir påvirket av vind og ytre faktorer som oppvarming eller nedkjøling av havoverflaten. Dette er viktig for å få en bedre forståelse av prosesser ved havoverflaten. Doktoravhandlingen har gitt bedre kunnskap om hvilke strukturer turbulensen har og hvordan disse blir endret av påvirkninger som f.eks. oppvarming eller nedkjøling av overflaten. Verktøyet som blir brukt er en numerisk datamodell som løser ligningene for væskestrøm. Dette kan bli gjort dersom en ser på et lite nok område med idealiserte grensebetingelser. Ved å bruke en slik modell kan en få mer detaljert informasjon om hvordan turbulensen er enn ved for eksempel et eksperiment. Resultatene kan gi et innblikk som kan være nyttig for parametriseringen av turbulens i storskala modeller.

I siste del av oppgaven er modellen utvidet med en turbulens modell. Den koblede modellen er brukt til å studere et saltvannsbasseng på havbunnen. Slike saltvannsbasseng er kjent blant annet i Middelhavet og Rødehavet. Ved å studere slike basseng kan en finne prosesser og fenomener som påvirker blandingen av salt til de øvrige vannmasser. Dette er interessant å se på siden deponering av CO2 på havbunnen kan bli en del av CO2 håndteringen. Ved å undersøke utviklingen til et saltvannsbasseng kan det fortelle oss noe om hvordan CO2 ved havbunnen vil oppføre seg. Dette er også interessant ved en eventuell lekkasje fra et undergrunns reservoar av CO2.

Personalia:
Lars Inge Enstad er født i Bergen i 1975 og oppvokst på Os. Han tok sin cand. scient eksamen i anvendt matematikk ved Universitetet i Bergen i 2001. Hans doktogradarbeid er utført ved Bergen Center for Computational Science og deler av arbeidet er utført ved Nansen Senteret og Matematisk Institutt.

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.10.2005, kl. 12:00, Auditorium Pi, Johs. Brunsgt. 12

Kontaktpersoner:
Lars Inge Enstad, 55 58 40 75, epost: lars.inge.enstad@bccs.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side