Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Jernbehandling ved kronisk inflammatorisk tarmsykdom

Kari Erichsen   
Kari Erichsen disputerer fredag 9.12. 2005 for dr.med. graden ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Iron therapy in inflammatory bowel disease - Effects on oxidative stress and disease activity”

I Norge lider ca 12 000 personer av ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom, samlet kalt kronisk inflammatorisk tarmsykdom. De vanligste symptomene er magesmerter og diare, ofte med blod og slim. Stadig tilbakevendende anemi forekommer hos en tredjedel. Jernmangel på grunn av blødning fra tarmen er den viktigste årsaken til anemi hos disse pasientene, og jerntilskudd er rutinebehandling. Jerntilskudd kan gis via munnen eller rett i blodet.

Jern er nøkkelkomponent i mange viktige biologiske reaksjoner, som energistoffskiftet og oksygentransport. Jern er imidlertid også potensielt skadelig fordi det kan fremme produksjon av vevsødeleggende reaktive oksygenforbindelser. Ved kronisk inflammatorisk tarmsykdom finnes økt mengde hvite blodlegemer i tarmslimhinnen, og disse cellene produserer reaktive oksygenforbindelser som antas å ha betydning for sykdomsutviklingen. Hypotesen er at jerntabletter kan øke lokal produksjon av reaktive oksygenforbindelser i tarmen, og dermed bidra til å forverre betennelsen.

I dette arbeidet fant en at behandling med jerntabletter gav mer bivirkninger hos pasienter med kronisk inflammatorisk tarmsykdom enn hos friske personer, og behandlingen økte pasientenes sykdomsaktivitet. Analyse av blodprøver tydet på at jerntabletter førte til øket produksjon av reaktive oksygenforbindelser hos pasienter med syk tarm. Forsøk i en dyremodell støttet også hypotesen. Ved å gi jern rett i blodet unngår en disse problemene. Det forverret ikke sykdomsaktiviteten, og behandlingen var godt tolerert.

Konklusjonen blir at en bør utvise forsiktighet ved bruk av jerntabletter hos pasienter med aktiv kronisk inflammatorisk tarmsykdom, og heller gi jern rett i blodet. Hos personer med frisk tarm synes jerntabletter i anbefalte doser ikke å være skadelig.

Personalia:
Kari Erichsen er født i 1972 og har vokst opp i Bergen. Hun er cand.med. fra Universitetet i Bergen (1999), og gjennomførte turnustjeneste ved Sentralsjukehuset i Førde og i Flora kommune. Fra 2002 til 2005 har hun vært stipendiat ved Institutt for indremedisin, Seksjon for Gastroenterologi og Seksjon for klinisk biokjemi, Universitetet i Bergen. Arbeidet er finansiert av Helse Vest.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.12.2005, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Epidemiologiske og patogenetiske aspekter ved røkning og kronisk inflammatorisk tarmsykdom."
Sted: Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.12.2005, kl. 09:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Kari Erichsen, epost: kari.erichsen@helse-bergen.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen finnes elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/1069

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side