Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Laksens virvelsøyle - vekst og mineralisering

Per Gunnar Fjelldal   
Per Gunnar Fjelldal disputerer onsdag 16. mars for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Growth and mineralisation of the vertebral column in cultured Atlantic salmon (Salmo salar L.)"

I studier på landlevende dyr er det vist at hurtigvoksende individer har høy sannsynlighet for å utvikle skjelettdeformasjoner. Mineralisering er en relativt treg prosess, og det kan derfor tenkes at hurtig vekst kan gi et lavere mineralinnhold og en svakere beinstruktur. Det er til tider store innslag av laks med deformasjoner i ryggsøylen i norske oppdrettsanlegg, og dette utgjør en betydelig tapsfaktor og er et etisk problem. Norske oppdrettere har lenge jobbet tett opp mot ulike forskningsmiljøer for å finne årsakssammenhenger. I oppdrett av laks brukes både høye temperaturer og ulike lysregimer for å øke veksthastigheten og redusere produksjonstiden. Avhandlingen tar for seg hvordan veksthastighet, regulert vha av lys, påvirker styrken og mineralinnholdet i ryggvirvler hos laks

Avhandlingen viser at hurtigvekst indusert vha av kunstige lysregimer kan gi nedsatt styrke og mineralinnhold i ryggvirvler hos laks. Gruppene der veksten ble presset maksimalt fikk i tillegg forandringer i ryggvirvlenes form, noe som kan være en indikasjon på begynnende deformasjoner. Det foreslås derfor at laks i rask vekst blir fôret med et fôr som inneholder tilstrekkelige mengder av mineraler og at den ikke utsettes for behandlingsstress som for eksempel sortering. Avhandlingen avdekket også at det er en betydelig regional vekst i virvelsøylen hos laks. I perioden når laksen forlater ferskvann for å vandre ut i havet ble det vist nedsatt vekst i virvelsøylens fremre del og økt vekst i virvelsøylens bakre del. Dette kan være en biologisk tilpassning til økt svømmeaktivitet eller endret svømmeatferd. Dette er det første studiet som viser regional vekst i virvelsøylen hos beinfisk.

Personalia:
Per Gunnar Fjelldal ble født i 1974 i Stavanger, men har vokst opp på Stord. Han ble utdannet som Cand. Scient. ved universitet i Bergen i 2000, og jobbet videre der et år som vit.ass. Ansatt som stipendiat ved Havforskningsinstituttet avdeling Matre siden 2001 under veiledning av Tom Hansen. Har i stipendiatperioden vært tilknyttet institutt for biologi ved universitet i Bergen under veiledning av professor Geir Kåre Totland og postdoktor Sindre Grotmol. Finansiert av Norges Forskningsråd.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.03.2005, kl. 10:00, Auditorium 5, 3. etg., Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Per Gunnar Fjelldal, epost: pergf@IMR.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side