Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Magnetisk resonans (MR) studier av porøse materialer

Kjersti Førland   
Kjersti Førland disputerer fredag 1. juli for dr. scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"NMR studies of organic liquids confined in mesoporous materials. (1) Pore size distribution and (2) Phase behaviour and dynamic studies in restricted geometry"

Noen av de viktigste anvendelsene av porøse materialer er innen heterogen katalyse og separasjon og rensing av kjemiske forbindelser ved adsorpsjon. Effektiviteten til disse prosessene er i stor grad kontrollert av transport gjennom de fine porene. Denne transporten foregår i stor grad ved diffusjon. Hittil har hovedfokuset vært på mikroporøse materialer, spesielt zeolitter. Mesoporøse materialer, som tillater prosessering av betydelig større molekyler, har fått mye mindre oppmerksomhet.

Når væsker adsorberes (innkapsles) i små porer vil de få endrede fysiske egenskaper. Det oppstår betydelige forandringer i faseoppførselen og molekylenes bevegelighet. Smeltepunktet senkes og diffusjonshastigheten blir sterkt redusert på grunn av fysisk hindring i de trange kanalene og interaksjon med poreoverflaten. I arbeidet med denne avhandlingen har magnetisk resonans (MR) blitt benyttet til å bestemme porestørrelsesfordelingen til ulike mesoporøse materialer, samt til å studere molekylær bevegelse av organiske forbindelser adsorbert i disse materialene. Smeltepunktssenkningen øker med avtagende porestørrelse, og denne sammenhengen har i dette arbeidet blitt benyttet til å bestemme fordelingen av porestørrelser. Molekylær bevegelse har blitt studert ved å måle diffusjon og relaksasjon (T1 og T2) ved hjelp av ulike MR-teknikker.

Personalia:
Kjersti Førland er født i 1976 i Stavanger. Hun avla cand. scient.-eksamen i fysikalsk kjemi ved Universitetet i Bergen i 2001. Samme år ble hun ansatt som NFR-stipendiat ved Kjemisk institutt. Hun studerer nå psykologi ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.07.2005, kl. 10:30, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégt 41

Kontaktpersoner:
Kjersti Førland, tlf. 92411844, epost: kjersti.forland@kj.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side