Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ny metode for måling av fasehøyder i gravitasjonsseparatorer

Yan Guanqun   
Guanqun Yan disputerer 25. januar for dr.scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Interface Level Determination in Gravitational Separators Using High Frequency Magnetic Field Measurements."

Arbeidet er gjort med tanke på måling av grensesjiktene mellom de forskjellige fasene i gravitasjonsseparatorer for separering av gass, olje og vann. Et nytt og robust måleprinsipp basert på høyfrekvente magnetiske felt er blitt utviklet og eksperimentelt karakterisert. Selve sensoren er en rekke induktive spoler montert langs et rør (dip-pipe) som står vertikalt montert inne i separatoren. Ved å analysere signalene fra disse spolene er det mulig å si hvilken fase som er på utsiden av hver spole på røret. I tillegg til å detektere gass, olje og vann, er det også viktig med følsomhet for skum i overgangen mellom olje og gass, og emulsjoner i overgangen mellom vann og olje. Følsomheten for flere spolegeometrier er studert og testet med tilhørende sensorelektronikk. De ulike grensesjiktene ble bestemt med en måleoppløsning på 1,5 cm, noe som er mer enn tilstrekkelig som grunnlag for å automatisk overvåkning og styring av separatorene.

Personalia:
Guanqun Yan er født i Jilin, Kina i 1964. Han tok sin MSc. grad ved Fakultet for Automasjon og Ingeniørvitenskap, Harbin Tekniske Universitet i Harbin, Kina i 1990. Hans doktorarbeid er utført ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.01.2005, kl. 13:00, Auditorium 5, Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Guanqun Yan, epost: guanqun.yan@rcc.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side