Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kvantemekanisk forståelse av materiens yttergrenser

Gaute Hagen   
Gaute Hagen disputerer fredag 13. mai for dr. scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"The Contour Deformation Method in Momentum Space, and Effective Interactions for Weakly Bound Nuclei."

Vår forståelse av den fundamentale materien blir i dag videreutviklet gjennom studier av atomkjerner og kjernematerie under ekstreme forhold. Nye eksperimentelle muligheter har avslørt et fascinerende grenseland hvor selve eksistensbetingelsene for atomkjerner kan studeres. Halokjerner, og da spesielt de Borromeiske -som vi har vært med å gi navn til her i Bergen, er noe av det mest spennende. Disse er rent kvantemekaniske objekter som eksisterer gjennom et indre samspill som er totalt forbudt i klassisk fysikk. Med stor suksess har vanlige atomkjerner latt seg beskrive ved hjelp av en skallmodell med fellestrekk med den vi kjenner fra atomenes elektronskall. Avhandlingen utforsker teoretisk spørsmålet om dette 'paradigmet' kan utvides til også å omfatte kjernenes grenseland.

Ved å studere eksotiske lette halokjerner hvor et slør av nøytroner omgir et normalt sentralobjekt, settes beskrivelsen maksimalt på prøve. Hittil, og med betydelig suksess, er halokjernene blitt forstått ved hjelp av fålegeme teori, skreddersydd til den indre materiefordelingen som synes å være til stede. Avhandlingen viser at en skallmodell-inspirert mangelegeme teori, med utgangspunkt i nukleonenes bevegelse, er en farbar vei også i grenseland, men langt fra triviell. En slik formulering, kalt en Gamow skallmodell, byr på store teoretiske og numeriske utfordringer, ikke minst knyttet til dimensjonalitet. I avhandlingen søkes dette løst ved å formulere en effektiv vekselvirkning i et redusert rom. Denne vekselvirkningen bakes deretter inn i mange-legeme problemet.

Avhandlingen konkluderer med at dette er en fruktbar vei til mikroskopisk forståelse av eksotiske strukturer. Metoden åpner perspektiver mot tyngre kjerner hvor fålegeme teori er mindre relevant.

Personalia:
Gaute Hagen er født 20.05.1974 og oppvokst i Bergen. Avlagt cand. scient. eksamen i Teoretisk Kjernefysikk våren 2001 ved Fysisk Institutt, Universitet i Bergen. Ble offisielt tatt opp som dr.grads student i Teoretisk Kjernefysikk ved samme sted høsten 2001. Dr.grads arbeidet er utført i et samarbeid mellom Universietet i Bergen og Fysisk Institutt/CMA ved Universitetet i Oslo.

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.05.2005, kl. 13:00, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Gaute Hagen, 55 58 27 32 (a), 91 57 23 28 (p), epost: gaute.hagen@ift.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side