Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Skadde pasienter på Vestlandet

Kari Schrøder Hansen   
Kari Schrøder Hansen disputerer onsdag 2. mars 2005 for den medisinske doktorgrad ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Epidemiologic Study of Injuries in Western Part of Norway."

Mange menneske blir skadd i ulykker hvert år. Det har vært vanskelig å få en god oversikt over forekomst av ulykkene og behandlingsresultater av skadene. Spesielt vet vi at det har vært en stor underrapportering av sykkelulykker. Denne avhandlingen omfatter forekomst av hardt skadde pasienter på Vestlandet og behandlingsresultatene i Bergen sammenlignes med resultater fra store internasjonale databaser. Avhandlingen tar dessuten for seg gruppen sykkelskadde, hvor det er sett på effekt av forskjellige typer sykkelhjelmer, samt om det er grunnlag for å gi råd om minstealder for sykkelstart hos barn.

Avhandlingen viste at antallet hardt skadde var høyest blant menn i aldersgruppen 15 - 60 år. Sett i relasjon til befolkningsmengden var imidlertid forekomst høyest blant eldre, spesielt blant eldre menn. Trafikkskader var hyppigste ulykkesårsak i yngre aldersgrupper mens fallskader dominerte hos de eldre. Mange av fallulykkene som forårsaket alvorlige skader bestod av fall på samme nivå eller fall i trapp. Resultatene fra studien viste også at det er grunn til å tro at kvaliteten på traumebehandlingen ved Haukeland Universitetssykehus er god sett i relasjon til internasjonale resultater.

Studien bekreftet en skadereduserende effekt ved bruk av sykkelhjelm med hardt skall, men kunne ikke finne tilsvarende effekt for sykkelhjelmer uten hardt skall. Nesten halvparten av alle sykkelskadde hadde skader i hodet og det er således tilrådelig å øke bruken av sykkelhjelm i Norge. Den sannsynligvis beste måten å oppnå dette på er å påby bruken av sykkelhjelm.

Barn som begynner å sykle i 3-5 års alder har større risiko for å bli skadet i løpet av sine første 2 år som syklist sammenlignet med barn som begynner å sykle senere.

Personalia:
Kari Schrøder Hansen er født i Halden i 1958 og har vokst opp mange steder i Norge. Eksamen ved videregående skole ble avlagt i Bodø i 1977 og medisinsk embetseksamen ble avlagt i Bergen i 1983. Etter dette har hun bl.a. arbeidet ved Bergen kommunale legevakt, Diakonissehjemmets sykehus og Haukeland Universitetssykehus. Hun er spesialist i generell kirurgi med spesiell interesse innen behandling av hardt skadde pasienter.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.03.2005, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Hvordan bør man organisere traumebehandlingen i Norge?"
Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.03.2005, kl. 10:30, Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies Vei 91.

Kontaktpersoner:
Kari Schrøder Hansen, epost: kari.schroder.hansen@helse-bergen.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side