Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Nyrens rolle ved høyt blodtrykk

Frank Helle Hansen   
Frank Helle Hansen disputerer fredag 21. oktober for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Calcium signalling in renal preglomerular microvessels from hypertensive rats”

Høyt blodtrykk (hypertensjon) er en viktig risikofaktor med tanke på senere utvikling av hjerte-
og karsykdommer. Årsaken til arvelig hypertensjon er relatert til egenskaper i nyren hos rotter med denne lidelsen. Transplanterer man for eksempel en nyre fra en rotte med arvelig hypertensjon til en rotte med normalt blodtrykk, utvikles hypertensjon hos den normale rotten.

Målet for denne doktorgraden har vært å studere spesifikke forandringer i nyren hos rotter med arvelig hypertensjon. I denne sammenheng har doktoranden studert virkningsmekanismer til hormonet vasopressin, som er viktig for vannbalanse og blodtrykkskontroll. Effekten av vasopressin på de minste blodårene i nyren ble studert ved å måle mengden av reseptorer til hormonet, og ved å observere graden av blodåre-sammentrekning og frigjøring av kalsiumioner under stimulering med hormonet.

I dette arbeidet fant doktoranden at utviklingen av hypertensjon kan være knyttet til høyere nivå av reseptoren for vasopressin i nyrene. Frigjøringen av kalsium viste at vasopressin produserte et sterkere signal for blodåresammentrekning hos rotter med høyt blodtrykk, og at dette var uavhengig av væskeinntak hos dyrene. Doktoranden fant også at kalsiumsignalet utløst av vasopressin er forhøyet kun hos unge rotter, det vil si i den perioden høyt blodtrykk utvikles. Det sterke signalet som ble påvist hos unge dyr kunne ikke påvises i vokse dyr med stabilt høyt blodtrykk. Dette understøtter en teori om at høyt blodtrykk skyldes høyere nivå av vasopressin reseptoren i ung alder, men at reseptoren spiller mindre rolle når trykket er utviklet. En videreføring av denne studien viste at oppreguleringen var lokalisert til et blodåresegment som kontrollerer blodstrømmen til en rekke mindre blodårer, og derfor kan ha en overordnet kontrollfunksjon av nyrens funksjon og således utviklingen av det høye blodtrykket. Identifikasjonen av dette segmentet kan bli nyttig, siden den muliggjør mer målrettet medisinsk forskning på vasopressin i rotter med høyt blodtrykk.

Personalia:
Frank Helle Hansen er født på Hundvåkøy i Austevoll kommune i 1975. Han tok sin cand. scient grad i mikrobiologi ved Universitetet i Bergen, 2001. Doktorgradsarbeidet ble finansiert av Nasjonalforeningen, Det norske råd for hjerte-og karsykdommer, og er utført ved Nyreforskningsgruppen (Renal Research Group) ved Institutt for Indremedisin, Universitet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.10.2005, kl. 09:15, Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Frank Helle Hansen, 55 97 29 59, epost: Frank.Hansen@med.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side