Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Simulering av væskeflyt i oljereservoar

Bjørn-Ove Heimsund   
Bjørn-Ove Heimsund disputerer fredag 27. mai 2005 for dr.scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Mathematical and Numerical Methods for Reservoir Fluid Flow Simulation."

Olje og gass utvinnes fra reservoar ved å bore produksjonsbrønner. Det høye trykket i reservoaret kan presse opptil 25% av væskene inn mot brønnene. For å øke utvinningsgraden bores vanninjeksjonsbrønner som kan fortrenge mer olje, opptil 50%. Simulering av ulike utvinningsmetoder og strategier er viktig for drift av oljefelt, siden det er store usikkerheter tilknyttet bergartene som utgjør det porøse reservoaret, og siden selve utvinningen kun kan gjøres én gang. En simulering kan derimot utføres mange ganger helt til optimal plassering og funksjon av brønner kan avgjøres.

I denne avhandlingen ligger fokuset på ukonvensjonelle matematiske metoder
som kan øke nøyaktigheten og hastigheten til simulatorverktøy. Dette inkluderer bruk av fremtidens superdatamaskiner, metoder for sporing av væskepartikkler, simulering på geologisk feltskala, automatisk behandling av usikre bergartsdata, adaptive og robuste beregningsmetoder, samt utarbeidelse av moderne simuleringsprogramvare. Noen av disse resultatene er i bruk eller skal tas i bruk innen industrien.

Personalia:
Bjørn-Ove Heimsund er født i 1978 og oppvokst i Stavanger. Han avla cand.scient. eksamen i anvendt matematikk ved Universitetet i Bergen i 2001. Doktorgradsarbeidet er utført ved Matematisk institutt og Senter for Integrert Petroleumsforskning, et nasjonalt senter for fremragende forskning.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.05.2005, kl. 13:00, Auditorium Pi, Autogården, Johannes Brunsgt. 12.

Kontaktpersoner:
Bjørn-Ove Heimsund, tlf. 555 83691 / 55 29 37 07, epost: Bjorn-Ove.Heimsund@uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side