Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Lederen som inspirator i moderne organisasjoner

Hilde Hetland   
Hilde Hetland disputerer 21. januar 2005 for dr. psychol. graden ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Leading to the extraordinary? Antecedents and outcomes of transformational leadership."

Nyere ledelsesmodeller fokuserer på lederen som inspirator og relasjonen mellom lederen og de ansatte. Transformasjonsledelse innebærer at lederen er en karismatisk rollemodell som motiverer og inspirerer, viser omtanke for hver enkelt og er åpen for at de ansatte stiller spørsmål i organisasjonen og foreslår endring. Avhandlingen setter søkelyset på transformasjonsledelse i en norsk kontekst. Transformasjonsledelse og to andre lederstiler (transaksjonsledelse i form av belønning for utførte oppgaver og passiv ledelse) ble kartlagt i flere norske organisasjoner. Avhandlingen omfatter en serie på 3 empiriske studier med hovedfokus på sammenhengen mellom transformasjonsledelse og personlighet hos ledere og underordnede, samt utfall av ulike lederstiler målt ved opplevd motivasjon, trivsel og helse (utbrenthet).

Avhandlingen viser at det er sterke sammenhenger mellom transformasjonsledelse og både underordnedes og overordnedes jobbmotivasjon og trivsel samt syn på lederen som effektiv. I tillegg viser resultatene at passiv ledelse har langt mer negative konsekvenser enn tidligere antatt for underordnedes helse og trivsel. Funnene i arbeidet viser også at personlighet hos ledere og underordnede er av begrenset betydning for underordnedes opplevelse av at lederens stil er i tråd med transformasjonsledelse. Men i den grad personlighet er relatert til transformasjonsledelse tyder resultatene på at liknende trekk for både ledere og underordnede (varme, omgjengelighet, avslappethet og emosjonell stabilitet) er assosiert med underordnedes opplevelse av transformasjonsledelse.

Avhandlingen har betydning for kunnskap om ledelsens rolle i organisasjoner i et arbeidsliv i stadig endring. Resultatene viser viktigheten av at ledere motiverer og tror på de ansatte, noe som er forenelig med tankegangen i teorien om transformasjonsledelse. I tillegg er de klare funnene av negative utfall ved passiv ledelse viktige. De relativt svake sammenhengene mellom personlighet og ledelse som avdekkes i avhandlingen stiller spørsmål ved nytteverdien av bruken av personlighetstester i seleksjon av ledere.

Personalia:
Hilde Hetland er født i Oslo i 1969 og oppvokst på Lillehammer. Hun avla psykologisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i januar 1998. Hun arbeidet ved Fana PPT før hun begynte som stipendiat ved Institutt for samfunnspsykologi, Seksjon for personlighet (1999-2003). Hun er nå ansatt ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
20.01.2005, kl. 16:15. Oppgitt emne: "The nature of healthy workplaces"
Sted: Auditoriet, Christiesgt. 12, 1. etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.01.2005, kl. 10:15, Auditoriet, Christiesgt. 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Hilde Hetland, 55 58 23 38 (a), 55 28 82 19, 90 93 48 06 (mob) , epost: Hilde.Hetland@psysp.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side