Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Jordbruk i skogen

Ingunn Holm   
Ingunn Holm disputerer fredag 28. januar 2005 for dr.art.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Forvaltning av agrare kulturminner i utmark."

Avhandlingen tar for seg spor etter jordbruk i utmarka; små rydningsrøyser, fra to til seks meter i tverrmål, som er samlet i felt. Disse feltene kan være fra noen få dekar og opp til flere hundre dekar store.

Hovedproblemstilling har vært hvilke arkeologisk erkjennbare spor jordbruket i utmark har etterlatt seg, og hvordan de kan forvaltes. Det er undersøkt fire felt med rydningsrøyser, i henholdsvis Elverum kommune, Hedmark, Gjøvik kommune, Oppland og i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane. En har funnet avgrensningen til feltene, koordinatfestet de enkelte rydningsrøysene og gravd sjakter gjennom noen av rydningsrøysene. Målet med feltarbeidet har vært å finne dyrkingsjord i tilknytning til rydningsrøysene, og å finne trekull til datering, fra avbrenning av vegetasjonen i forbindelse med dyrkinga. Røysfelt er en lite undersøkt kulturminnetype i Norge.

Det er arbeidet med kulturmiljøer i utmark med utgangspunkt i rydningsrøysfeltene for å få fram samspillet mellom ulike typer kulturminner i utmark i skiftende tidsperioder. Kulturmiljøene viser både tidsdybde og klart definerte faser med økt aktivitet, der en rekke forskjellige virksomheter som fangst, jernutvinning og jordbruk viser et komplekst samspill i utmarka.

De arkeologiske og botaniske undersøkelsene viser at det har vært drevet jordbruk i utmarka på Østlandet fra 300/400-tallet e. Kr. og fram mot 1700-tallet. På Vestlandet har jordbruk i utmark vært drevet fra Kristi fødsel og fram til etter 1000 e. Kr. Spor etter jordbruk i utmark er kulturminner med et stort kunnskapspotensial.

Det er også gjennomført en analyse av noen av vernekriteriene innen kulturminnevernet for å bidra til å forstå dem, reflektere over deres virkningshistorie og diskutere deres anvendelighet når det gjelder å argumentere for verneverdien til kulturmiljøer i utmark.

Personalia:
Ingunn Holm er født på Gjøvik i 1965. Hun tok magistergraden i nordisk arkeologi ved Universitetet i Oslo i 1994. Hun har siden arbeidet flere år med kulturminneforvaltning. I perioden 2001-2004 har hun vært stipendiat ved Universitetet i Bergen, med midler fra Norges forskningsråd. For tiden arbeider hun ved Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.01.2005, kl. 10:15, Bryggens Museum, Dreggsalmenning 3, Bergen

Kontaktpersoner:
Ingunn Holm, tlf. 55 58 80 20, epost: Ingunn.Holm@ark.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side