Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Sosiale forskjeller i helseatferd

Anette Christine Iversen   
Anette Christine Iversen disputerer 27.mai 2005 for dr.philos.-graden ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, med avhandlingen:

"Social differences in health behaviour: the motivational role of perceived control and coping"

Avhandlingen tar utgangspunkt i at det er forskjell i helseatferd mellom sosioøkonomiske grupper. I følge sosial kognitive helseatferdsmodeller er ulike aspekter av opplevd kontroll sentrale for å forstå helseatferd. Disse kontrolloppfatningene kan deles inn i to hovedtyper; utfallsforventninger som er tro på at egen atferd kan påvirke helse, og mestringsforventning som er oppfatninger om at en kan gjennomføre denne atferden.

Målet med avhandlingen er å undersøke i hvilken grad forskjeller i helseatferd skyldes ulike oppfatninger om kontroll og om det er forskjeller i hvordan en forholder seg til helserelatert informasjon i media. Studien bygger på en spørreskjemaundersøkelse blant voksne kvinner.

Funnene indikerer at kvinner med ulik utdanningsnivå har ulike opplevelse av kontroll over helse og helseatferd. Dette gav seg utslag i at kvinner med høyere utdannelse hadde sterkere utfallsforventninger og mestringsforventninger som igjen var knyttet til sterkere intensjon om helsefremmende atferd som for eksempel å spise frukt og grønnsaker flere ganger daglig. Kvinner med lavere utdanning hadde sterkere tro på helse var et resultat av tilfeldigheter og skjebne og mindre tro på positive helsekonsekvenser av å spise mye frukt og grønnsaker. Utdanningsnivå hadde også sammenheng med hvordan kvinnene forholdt seg til informasjon i media som omhandlet sammenhengen mellom helseatferd og risiko for kreft. Lavere utdannende rapporterte oftere bruk av unngående mestringsstrategier i møte med slik informasjon. Slike unnvikende strategier hadde sammenheng med lavere intensjon om delta i helsefremmende atferd som å trene to ganger ukentlig og spise frukt og grønnsaker flere ganger daglig.

Avhandlingen har betydning for å forstå sosiale forskjeller i helseatferd som er viktig i en tid hvor reduksjon av sosial ulikhet i helse er et politisk mål. Studien konkluderer med at det er viktig å være oppmerksom på forskjeller i oppfatninger og måten en forholder seg til informasjon om helseatferd og helse når en planlegger helsefremmende tiltak og informasjon.

Personalia:
Anette Christine Iversen er født i 1961 og oppvokst i Bergen. Hun har mastegrad i helsefremmende arbeid og er tidligere utdannet bioingeniør. Fra 1999 til 2004 har hun vært stipendiat ved HEMIL-senteret, Institutt for Udanning og Helse. Hun er nå ansatt som forsker samme sted. Avhandlingen har vært finansiert fra Norges Forskningsråd.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
27.05.2005, kl. 10:00. Oppgitt emne: "Hvordan kan teoretiske modeller for helseatferd benyttes i forskning om sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid?"
Sted: Auditoriet, Christiesgt. 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.05.2005, kl. 12:00, Auditoriet, Christiesgt. 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Anette Christine Iversen, tlf. 55589894, epost: Anette.Iversen@psyhp.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. Avhandlingen finnes også elektronisk her: http://hdl.handle.net/1956/751

For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side