Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Torskens livshistorie

Christian Jørgensen   
Christian Jørgensen disputerer fredag 11. november for PhD.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Fisheries-induced life history evolution in cod"

Skreien er den store torskestammen som vandrer fra Barentshavet til Lofoten for å gyte, og den består av noen titalls milliarder individer. Når man står overfor slike mengder med fisk er det lett å overse at hvert av disse individene forsøker å gjøre det beste av livet, og at det har sin egen dynamikk drevet av for eksempel miljøet og tilgangen på mat. Livshistorieteori forsøker å forstå når et individ skal vokse og når det skal begynne å reprodusere, hvor mye det skal investere i reproduksjon i forhold til andre aktiviteter, og hvordan dette pårvirkes for eksempel av dødelighet og vekstbetingelser.

Ved å lage en matematisk modell av torskens fysiologi og tolke denne i lys av livshistorieteori forsøker avhandlingen å belyse dynamikken i hele fiskebestanden med utgangspunkt i enkeltindividet. For eksempel utfordres en av standardantagelsene i fiskeriforvaltning, nemlig at fisk gyter hvert eneste år etter at de har blitt kjønnsmodne. I modellen hopper over halvparten av fisken over sin andre gytesesong og prioritere i stedet å vokse. Under dagens intensive fiske er dette alvorlig: førstegangsgytere er uerfarne og regnes for å ha liten suksess, mens torsk som gyter for tredje gang eller mer er sjeldne fordi de mest sannsynlig har blitt fisket opp. Hvis andregangsgyterne hopper over gyting må man derfor tenke på nytt omkring rekruttering til fiskebestander. Data fra sild støtter en slik tolkning, og har begrunnet innsamling av nyere data også for torsk. Avhandlingen ser også på langtidseffekter av fiske på torskebestanden, den evaluerer hvilke mål på bestanden som gir et godt inntrykk av rekruttering, og den gjør et forsøk på å utvikle ny modelleringsmetodologi som kan besvare flere typer spørsmål fiskeriforvaltninga står overfor.

Personalia:
Christian Jørgensen er født 23. januar 1974 og oppvokst på Skjetten i Akershus. Han er utdannet biolog fra Universitetet i Bergen og Universitetsstudiene på Svalbard, og avla i 2001 cand.scient.-graden i miljøfysiologi ved Universitetet i Bergen med veiledning også fra Norsk Polarinstitutt. Høsten 2002 ble han ansatt som stipendiat ved Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen med finansiering fra Norges Forskningsråd. Flere av arbeidene i avhandlingen er gjort i samarbeide med forskere fra International Institute for Applied Systems Analysis i Østerrike og IFREMER (det franske havforskningsinstituttet).

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.11.2005, kl. 10:15, Stort auditorium, rom 2144, Datablokken, Høyteknologisenteret i Bergen, Thormøhlensgt. 55

Kontaktpersoner:
Christian Jørgensen, epost: Christian.Jorgensen@bio.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side